Pagina principala

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 256

din 09.12.2011

privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Publicat : 24.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 38-41
art Nr : 115
Data intrarii in vigoare : 24.05.2012


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării prevederilor Directivei Consiliului Comunităţilor Europene 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 95 din 21 aprilie 1993.
Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.Scopul şi obiectivele prezentei legi
Scopul prezentei legi constă în crearea unui cadru legal corespunzător în vederea asigurării protecţiei intereselor economice ale consumatorilor prin interzicerea şi prevenirea utilizării de clauze abuzive în contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Articolul 2.Domeniul de reglementare
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind protecţia consumatorilor împotriva clauzelor contractuale abuzive. Ea se aplică la contractele încheiate între un comerciant şi un consumator, indiferent de forma acestor contracte (verbală, scrisă), precum şi la completarea fişelor de comandă sau a bonurilor de livrare, a biletelor, a tichetelor şi altora asemenea care conţin clauze contractuale standard.
(2) Sub incidenţa prezentei legi nu cad:
  a) clauzele contractuale care reflectă normele prevăzute în legi şi în alte acte normative;
  b) contractele de muncă reglementate de prevederile Codului muncii;
  c) contractele privind drepturile de succesiune;
  d) contractele privind drepturile reglementate de prevederile Codului familiei;
  e) actele (contractele) de constituire a societăţilor comerciale;
  f) contractele de societate civilă;
  g) clauzele contractuale transpuse din convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
clauză abuzivă – clauză contractuală care, nefiind negociată în mod individual cu consumatorul, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului, contrar cerinţelor de bună-credinţă, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract;
comerciant – orice persoană fizică sau juridică (vînzător sau furnizor de mărfuri, prestator de servicii), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care, în cadrul contractelor reglementate de prezenta lege, acţionează în scopuri legate de activitatea sa de întreprinzător sau de activitatea sa profesională;
consumator – orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea sa de întreprinzător sau de activitatea sa profesională;
contract de adeziune – contract în care clauzele sînt formulate în prealabil de una dintre părţi, iar cealaltă parte doar poate să accepte încheierea contractului în condiţiile impuse ori să renunţe la încheierea lui.

Capitolul II

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE ŞI EVALUAREA ACESTORA

Articolul 4. Prevederi specifice privind încheierea contractelor
(1) Se interzice comercianţilor să includă clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Orice clauză abuzivă introdusă în astfel de contracte este considerată nulă din momentul încheierii lor.
(2) Orice contract încheiat între comerciant şi consumator va cuprinde clauze contractuale clare, univoce, a căror înţelegere nu necesită cunoştinţe speciale.
(3) În cazul contractelor în care toate clauzele sau o parte din ele sînt prezentate consumatorului în scris, acestea trebuie să fie redactate într-un limbaj clar şi inteligibil, să fie lizibile. Această cerinţă este aplicabilă documentului în întregime, inclusiv notelor de subsol, trimiterilor la alte documente sau specificaţiilor de orice natură.
(4)În cazul unor dubii cu privire la sensul unei clauze, prevalează interpretarea cea mai favorabilă pentru consumator.
(5) În cazul contractelor care conţin clauze standard, comerciantul are obligaţia de a pune la dispoziţia consumatorului gratuit, la cerere, un exemplar de contract pe care îl propune în formă scrisă, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator.

Articolul 5. Cerinţe privind clauzele abuzive
(1) O clauză contractuală nefiind negociată în mod individual cu consumatorul este abuzivă în cazul în care creează, contrar cerinţelor de bună- credinţă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract.
(2) Se consideră întotdeauna că o clauză nu a fost negociată individual atunci cînd a fost inclusă de către comerciant în prealabil şi, din acest motiv, consumatorul nu a avut posibilitatea de a influenţa conţinutul ei.
(3) Faptul că anumite aspecte ale unei clauze sau o anumită clauză a fost negociată individual nu exclude aplicarea prevederilor prezentului articol pentru restul contractului în cazul în care evaluarea lui globală demonstrează că este, totuşi, un contract de adeziune.
(4) În cazul în care comerciantul pretinde că o clauză standard a fost negociată individual, lui îi revine sarcina probei.
(5) Sînt considerate abuzive clauzele care au ca obiect sau efect:
  a) excluderea sau limitarea răspunderii prevăzute de lege a comerciantului în cazul decesului consumatorului sau al vătămării lui corporale şi/sau al deteriorării bunurilor lui materiale ca urmare a acţiunii sau a inacţiunii comerciantului;
  b) excluderea sau limitarea drepturilor prevăzute de lege ale consumatorului faţă de comerciant sau faţă de o altă parte, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale ori al îndeplinirii necorespunzătoare a oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către comerciant, inclusiv a opţiunii de a compensa o datorie către comerciant cu o creanţă pe care consumatorul o poate avea împotriva acestuia;
  c) încheierea unui acord care creează obligaţii pentru consumator şi prin care furnizarea de servicii de către comerciant este supusă unei condiţii a cărei îndeplinire depinde doar de voinţa acestuia din urmă;
  d) acordarea permisiunii comerciantului de a reţine sumele plătite de consumator, în cazul în care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau să nu îl execute, fără a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o compensaţie în sumă cel puţin echivalentă de la comerciant, dacă acesta este partea ce rezoluţionează ori reziliază contractul, după caz;
  e) solicitarea de la orice consumator care nu şi-a îndeplinit obligaţia să plătească drept compensaţie o sumă disproporţionată în raport cu prejudiciul cauzat de neonorarea obligaţiilor contractuale;
  f) acordarea dreptului comerciantului de a rezoluţiona sau, după caz, de a rezilia la discreţia sa contractul, în timp ce consumatorului nu i se acordă aceeaşi posibilitate, sau acordarea permisiunii comerciantului de a reţine sumele plătite pentru bunuri/servicii care nu au fost încă furnizate/prestate de către acesta, în cazul în care comerciantul este cel care reziliază contractul;
  g) acordarea posibilităţii comerciantului de a rezilia un contract cu durată nedeterminată fără un preaviz în termen rezonabil în formă scrisă, cu excepţia cazurilor în care există motive întemeiate de a face acest lucru;
  h) prelungirea automată a unui contract cu durată determinată, în cazul în care consumatorul nu şi-a exprimat intenţia de a-l prelungi, atunci cînd termenul stabilit pentru ca consumatorul să îşi exprime intenţia de a prelungi contractul este mai mic de 14 zile;
  i) obligarea irevocabilă a consumatorului de a respecta clauze cu care acesta nu a avut posibilitatea reală să se familiarizeze înainte de încheierea contractului;
  j) acordarea dreptului comerciantului de a modifica unilateral clauzele fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract;
  k) acordarea dreptului comerciantului de a modifica unilateral, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract sau prin referinţă la prevederile actelor normative în domeniu, orice caracteristici ale produsului sau ale serviciului care urmează să fie furnizat;
  l) prevederea ca preţul bunurilor să fie stabilit în momentul livrării sau acordarea de posibilităţi comerciantului să mărească preţul acestora fără să îi acorde consumatorului dreptul corespunzător de a rezilia contractul, în cazul în care preţul final este nejustificat de mărit sau disproporţionat în raport cu preţul convenit la încheierea contractului, ţinîndu-se cont de circumstanţele obiective care au determinat comerciantul să modifice preţul;
  m) acordarea dreptului comerciantului de a stabili dacă bunurile sau serviciile furnizate sînt conforme cu contractul sau acordarea acestuia a dreptului exclusiv de a interpreta orice clauză din contract;
  n) limitarea obligaţiei comerciantului de a respecta angajamentele asumate de către intermediarii sau de către reprezentanţii acestuia sau asumarea angajamentelor de către acesta, cu condiţia respectării unei anumite formalităţi neprevăzute în mod expres de lege;
  o) obligarea consumatorului să îşi îndeplinească toate obligaţiile, chiar în cazul în care comerciantul nu îşi respectă obligaţiile corelative;
  p) acordarea posibilităţii comerciantului de a îşi cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de contract, în cazul în care această acţiune poate servi la reducerea garanţiilor pentru consumator, fără acordul acestuia din urmă;
  q) excluderea sau obstrucţionarea dreptului consumatorului de a intenta acţiune în instanţă judecătorească sau de a exercita orice alt drept prevăzut de lege, în special prin obligarea consumatorului de a soluţiona orice litigiu exclusiv prin arbitraj, care nu este reglementat de dispoziţiile legale, restricţionînd în mod nejustificat dovezile aflate la dispoziţia consumatorului sau impunîndu-i sarcina probei care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, trebuie să îi revină altei părţi la contract;
  r) limitarea răspunderii comerciantului pentru defectele ascunse ale produselor şi/sau ale serviciilor;
  s) acordarea posibilităţii comerciantului de a restricţiona transferul de garanţie la recomercializarea produsului de către consumatorul iniţial;
  t) impunerea unui termen consumatorilor mai mic decît cel prevăzut de lege pentru notificarea comerciantului despre anumite defecte ale produsului sau ale serviciului;
  u) condiţionarea de către comerciant a prestării serviciului cu un anumit tip de mijloc de măsurare, deşi mijlocul de măsurare utilizat deja de consumator este legal;
  v) excluderea sau limitarea dreptului consumatorului de a rezoluţiona sau, după caz, de a rezilia contractul în cazul în care comerciantul:
    - a modificat unilateral clauzele contractuale în condiţiile stipulate la lit. j);
    - nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;
  w) exonerarea comerciantului de obligaţia prevăzută de lege de a soma consumatorul sau de a-i stabili un termen pentru executarea obligaţiilor contractuale.
(6) Prevederile alin. (5) lit. g), j) şi l) se vor aplica după cum urmează:
  a) litera g) nu aduce atingere clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a rezilia în mod unilateral un contract cu durată nedeterminată, fără notificare, în cazul în care există un motiv justificat, cu condiţia ca furnizorul să aibă obligaţia de a informa de îndată cealaltă parte contractantă sau celelalte părţi contractante în această privinţă;
  b) litera j) nu aduce atingere clauzelor în al căror temei:
    - furnizorul de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobînzii plătibile de către consumator ori datorate acestuia din urmă sau valoarea unor alte taxe pentru servicii financiare, fără notificare, în cazul în care există un motiv întemeiat, cu condiţia ca furnizorul să aibă obligaţia de a informa de îndată cealaltă parte contractantă sau celelalte părţi contractante în această privinţă şi ca acestea din urmă să aibă libertatea de a rezilia imediat contractul în acest temei;
    - comerciantul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată cu condiţia ca acesta să aibă obligaţia de a îl informa pe consumator cu un preaviz în termen rezonabil şi consumatorul să aibă libertatea de a rezilia contractul;
  c) literele g), j) şi l) nu se aplică:
    - tranzacţiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare şi altor produse sau servicii în cazul în care preţul este legat de fluctuaţiile cotaţiei bursiere sau ale indicelui bursier sau ale unei rate de pe piaţa financiară pe care comerciantul nu le poate controla;
    - contractelor de cumpărare sau vînzare a valutei străine, a cecurilor de călătorie sau a ordinelor de plată internaţionale emise în valută străină;   d) litera l) nu aduce atingere clauzelor de indexare a preţurilor în cazul în care aceste clauze sînt conforme cu legea, cu condiţia ca metoda în conformitate cu care variază preţurile să fie descrisă în mod explicit.
(7) Lista clauzelor specificate la alin. (5) nu este exhaustivă.

Articolul 6. Evaluarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale
(1) Caracterul abuziv al unei clauze contractuale se evaluează luîndu-se în considerare natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a încheiat contractul şi raportîndu-se, în momentul încheierii lui, la toate circumstanţele care însoţesc încheierea şi la toate clauzele contractului sau ale unui alt contract de care acesta depinde.
(2) La evaluarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale, cu excepţia clauzelor stabilite la art. 5 alin. (5), se va ţine cont de:
  a) puterea diferită de negociere a părţilor;
  b) natura bunurilor sau a serviciilor;
  c) faptul că consumatorul a fost încurajat să-şi dea acordul pentru clauza respectivă prin afirmaţia că va obţine un beneficiu sau un avantaj din acceptarea clauzei respective;
  d) faptul că bunurile sau serviciile au fost vîndute sau furnizate la comanda specială a consumatorului;
  e) faptul că comerciantul a acţionat în mod corect şi echitabil faţă de cealaltă parte ale cărei interese legitime trebuie să le ia în considerare.
(3) Evaluarea caracterului abuziv al clauzelor nu se referă la obiectul contractului şi nici la caracterul adecvat al preţului sau al remuneraţiei, pe de o parte, faţă de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sînt exprimate în mod clar şi inteligibil. Obiectul contractului şi raportul dintre preţ şi calitate pot fi luate în considerare la evaluarea caracterului abuziv al celorlalte clauze contractuale.
(4) În cazul contractelor de asigurări, clauzele care definesc sau care delimitează în mod clar riscul asigurat şi răspunderea asigurătorului nu se supun unor astfel de evaluări, deoarece aceste restricţii sînt luate în considerare la calcularea primei plătite de către consumator.
(5) Clauzele abuzive cuprinse în contractul încheiat cu consumatorul nu vor produce efecte asupra consumatorului şi se vor considera nule, iar contractul va continua să producă efecte în partea rămasă, în cazul în care poate continua să existe fără aceste clauze.

Capitolul III

ORGANELE ABILITATE CU FUNCŢII DE CONTROL PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE

Articolul 7. Controlul din partea statului
(1) Evaluarea clauzelor contractuale şi decizia finală asupra faptului că acestea sînt sau nu recunoscute ca fiind abuzive se efectuează de către instanţa de judecată.
(2) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (denumită în continuare Agenţie) efectuează controlul respectării prevederilor prezentei legi şi constatarea clauzelor abuzive în contracte, la sesizarea consumatorului sau din oficiu, în condiţiile legii
(3) Comerciantul are obligaţia de a prezenta Agenţiei, la solicitare, o copie de pe originalul contractelor încheiate cu consumatorul, care fac obiectul controlului, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi a altor obligaţii de confidenţialitate impuse de lege sau de contract.
(4) În cazul constatării de clauze abuzive în contractul încheiat cu consumatorul, Agenţia întocmeşte act de constatare şi intentează acţiune în instanţă judecătorească în vederea solicitării declarării nulităţii acestor clauze.
(5) În cazul în care constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale elaborate pentru a fi utilizate în o multitudine de contracte, instanţa de judecată dispune nulitatea acestor clauze, excluderea lor din contract, impunînd, totodată, comerciantului obligaţia de a exclude aceste clauze din contractele cu acelaşi obiect încheiate cu alţi consumatori, precum şi interdicţia de a include astfel de clauze în alte contracte care urmează a fi încheiate cu consumatorii.
(6) Pentru prevenirea includerii în contracte a unor clauze abuzive, acţiunile menţionate la alin. (4) şi (5) pot fi îndreptate, separat sau în ansamblu, împotriva unui număr de comercianţi din acelaşi sector economic sau împotriva asociaţiilor acestora care utilizează sau recomandă utilizarea aceloraşi clauze sau a unor clauze similare.
(7) Consumatorul prejudiciat nemijlocit prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi sau asociaţiile obşteşti de consumatori sînt în drept să intenteze acţiuni în instanţă judecătorească în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale consumatorilor prejudiciaţi, în vederea solicitării nulităţii clauzelor contractuale presupuse a fi abuzive, în condiţiile legii.

Articolul 8. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi
Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 9. Intrarea în vigoare
Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.

Articolul 10. Ajustarea cadrului normativ
Guvernul, în termen:
  a) de 6 luni de la data publicării, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
  b) de 12 luni de la data publicării, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI    MARIAN LUPU

Nr. 256. Chişinău,
9 decembrie 2011.