Pagina principala

Republica Moldova

PARLAMENTUL

Lege Nr. 139

din 15.06.2012

cu privire la ajutorul de stat

Publicat : 16.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169a art Nr : 565
Data intrarii in vigoare : 16.08.2013
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.


Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi domeniul de aplicare a legii
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind modalităţile de autorizare, monitorizare şi raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor din toate sectoarele economiei naţionale, cu excepţia sectorului agricol, în vederea menţinerii unui mediu concurenţial normal.
(2) În cazul în care tratatele internaţionale care reglementează domeniul ajutorului de stat şi la care Republica Moldova este parte stabilesc alte dispoziţii şi prevederi decît cele din prezenta lege, se aplică dispoziţiile şi prevederile tratatului internaţional.
(3) Activităţile de politică monetară şi valutară ale Băncii Naţionale a Moldovei sînt exceptate din sfera de aplicare a prezentei legi.

Articolul 2. Autoritatea abilitată şi atribuţiile acesteia
Autoritatea care deţine atribuţii de autorizare, monitorizare şi raportare a ajutorului de stat este Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (în continuare - Autoritate de concurenţă).

Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:
ajutor de stat - orice măsură de sprijin care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă;
b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă;
c) este acordată în mod selectiv;
d) denaturează sau riscă să denatureze concurenţa;
ajutor existent - ajutor de stat, respectiv schemă de ajutor de stat sau ajutor individual, care corespunde uneia dintre următoarele condiţii:
a) exista înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
b) a fost autorizat de către Autoritatea de concurenţă;
c) Autoritatea de concurenţă nu a adoptat cu privire la acesta una dintre deciziile prevăzute în prezenta lege în termenul stabilit de prezenta lege;
d) în momentul aplicării, măsura nu reprezenta un ajutor şi a devenit ajutor ulterior, datorită evoluţiei pieţei şi fără să fi fost modificată;
e) termenul de prescripţie pentru acesta a expirat;
ajutor de minimis- ajutor avînd un echivalent valoric sub pragul de 2.000.000 lei per beneficiar, acordat aceluiaşi beneficiar într-o perioadă maximă de 3 ani, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit, cu condiţia să nu fie legat de activităţi de export. Modul de acordare a ajutorului de minimis se stabileşte prin actul normativ al Autorităţii de concurenţă;
ajutor ilegal- orice ajutor de stat, altul decît ajutorul existent sau cel exceptat de la obligaţia notificării conform prezentei legi, care a fost acordat fără a fi autorizat de Autoritatea de concurenţă sau a fost acordat în condiţiile în care Autoritatea de concurenţă a fost notificată însă nu a adoptat în termen legal o decizie referitoare la acesta;
ajutor utilizat abuziv- ajutor de stat folosit de beneficiar cu încălcarea deciziei Autorităţii de concurenţă; ajutor individual - ajutor de stat care nu este acordat în baza unei scheme de ajutor de stat sau este acordat în baza unei scheme care trebuie notificată în mod individual;
schemă de ajutor de stat - orice act în baza căruia pot fi acordate ajutoare de stat beneficiarilor definiţi în cuprinsul actului într-un mod general şi abstract, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, sau orice act în baza căruia ajutoarele care nu sînt legate de un proiect specific pot fi acordate unuia sau mai multor beneficiari pentru o perioadă nedeterminată de timp şi/sau într-un cuantum nedeterminat;
ajutor nou- orice ajutor de stat, respectiv orice schemă de ajutor de stat sau orice ajutor individual, care nu este un ajutor existent, inclusiv modificările ajutoarelor existente;
furnizor al ajutorului de stat - orice autoritate a administraţiei publice centrale ori a unei unităţi administrativ-teritoriale sau orice persoană juridică care administrează direct ori indirect resursele statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale;
iniţiator al ajutorului de stat- autoritate abilitată să iniţieze proiecte de acte juridice ce implică acordarea unor ajutoare de stat;
beneficiar al ajutorului de stat - orice persoană fizică sau juridică independentă, angajată într-o activitate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piaţă, care primeşte un ajutor de stat;
servicii de interes economic general - serviciu prestat în condiţii de piaţă, pentru care există obligaţia impusă de autorităţile publice privind accesul nediscriminatoriu pentru toţi consumatorii şi/sau alte obligaţii impuse;
notificare - solicitarea furnizorului şi/sau a iniţiatorului ajutorului de stat, adresată Autorităţii de concurenţă, de a autoriza acordarea unui ajutor de stat;
persoană interesată - furnizorul, iniţiatorul, beneficiarul ajutorului de stat, precum şi orice altă persoană ale cărei interese pot fi afectate prin acordarea unui ajutor de stat;
resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea patrimoniului, inclusiv sub formă de mijloace financiare, ce aparţine statului, unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

Articolul 4. Ajutorul de stat compatibil
Sînt considerate a fi compatibile cu mediul concurenţial normal şi sînt exceptate de la obligaţia de notificare către Autoritatea de concurenţă următoarele categorii de ajutoare de stat:
a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie acordate fără vreo discriminare determinată de originea produselor sau a serviciilor;
b) ajutoarele destinate remedierii pagubelor cauzate de calamităţi naturale sau de alte situaţii excepţionale.

Articolul 5. Ajutorul de stat care poate fi compatibil
(1) Pot fi considerate compatibile cu mediul concurenţial normal următoarele categorii de ajutor de stat:
a) ajutorul destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei;
b) ajutorul pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă;
c) ajutorul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii;
d) ajutorul pentru cercetare, dezvoltare şi inovare;
e) ajutorul destinat protecţiei mediului înconjurător;
f) ajutorul acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general;
g) ajutorul acordat pentru salvarea beneficiarilor aflaţi în dificultate;
h) ajutorul pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femeile antreprenor;
i) ajutorul sectorial, în funcţie de sectoarele de activitate ale economiei naţionale;
j) ajutorul pentru dezvoltarea regională.
(2)Evaluarea compatibilităţii cu mediul concurenţial normal a fiecărei categorii de ajutor de stat prevăzute la alin. (1) se face în baza actelor normative ale Autorităţii de concurenţă, elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, şi vizează:
a) scopul şi domeniul de aplicare a ajutorului;
b) condiţiile de acordare a ajutorului;
c) categoriile de beneficiari ai ajutorului;
d) pragurile exprimate fie ca intensitate a ajutorului în raport cu totalul costurilor eligibile, fie ca valoare maximă a ajutorului;
e) condiţiile care reglementează cumulul ajutoarelor;
f) condiţiile de monitorizare a ajutorului.
(3)Acordarea ajutorului de stat, cu excepţia derogărilor stabilite la art. 4 şi în prezentul articol, este considerată incompatibilă cu mediul concurenţial normal.

Articolul 6. Forma ajutorului de stat
(1)Ajutorul de stat se exprimă prin transmiterea de bunuri publice, inclusiv sub formă de mijloace financiare, către un beneficiar sau prin renunţarea furnizorului la anumite venituri viitoare, certe sau posibile pe care le-ar obţine de la un beneficiar.
(2)Se consideră ajutor de stat:
a) subvenţiile şi/sau subsidiile;
b) anularea sau preluarea de datorii;
c) scutirile, reducerile, amînările sau eşalonările la plata impozitelor şi taxelor;
d) acordarea unor împrumuturi cu dobînzi preferenţiale;
e) acordarea de garanţii în condiţii preferenţiale;
f) investiţii ale furnizorului, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decît cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent;
g) reducerile de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, inclusiv vînzarea unor bunuri mobile şi imobile sub preţul pieţei.
(3)Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual.

Articolul 7. Măsurile de sprijin ce nu constituie ajutor de stat
(1)Nu constituie ajutor de stat măsurile generale de sprijin. Măsurile generale sînt cele care se aplică în toate sectoarele economiei naţionale fără deosebire.
(2)Eliberarea mijloacelor băneşti de către Banca Naţională a Moldovei unui beneficiar nu constituie ajutor de stat în cazul în care se întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) beneficiarul este solvabil în momentul în care se asigură lichiditatea;
b) facilitatea este integral asigurată printr-o garanţie la care se aplică o marjă de siguranţă în funcţie de calitatea acesteia;
c) Banca Naţională a Moldovei percepe beneficiarului dobînzi egale sau mai mari decît rata de bază;
d) măsura se ia la iniţiativa Băncii Naţionale a Moldovei şi nu este susţinută printr-o garanţie din partea statului.

Capitolul II

REGLEMENTăRI PROCEDURALE

Articolul 8. Notificarea şi autorizarea ajutorului de stat
(1)Orice intenţie de a acorda un ajutor de stat sau de a modifica un ajutor existent în baza unui proiect de act juridic trebuie să fie notificată Autorităţii de concurenţă de către furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat, cu excepţia ajutorului de minimis şi a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 4.
(2)Notificarea unui ajutor de stat trebuie să cuprindă informaţii exacte şi complete pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege şi cu actul normativ adoptat de Autoritatea de concurenţă care va stabili forma notificării, procedurile de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat.
(3)Autoritatea de concurenţă informează furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat despre data recepţionării notificării complete.
(4)Dacă se constată că informaţiile cuprinse în notificare sînt inexacte şi/sau incomplete, Autoritatea de concurenţă informează furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, despre necesitatea de a corecta şi/sau a completa informaţiile prezentate.
(5)Furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării Autorităţii de concurenţă prevăzute la alin. (4), corectează sau completează informaţiile prezentate în notificare. La solicitarea motivată a furnizorului şi/sau a iniţiatorului ajutorului de stat, acest termen poate fi prelungit.
(6)Notificarea se consideră retrasă în cazul în care informaţiile solicitate nu sînt furnizate la termenul stabilit.
(7)Un ajutor de stat nou nu poate fi acordat atîta timp cît Autoritatea de concurenţă nu ia o decizie de autorizare sau cît timp ajutorul nu este considerat a fi autorizat în condiţiile prezentei legi.

Articolul 9. Asistenţa de specialitate la elaborarea schemelor de ajutor de stat
La solicitarea furnizorului şi/sau a iniţiatorului ajutorului de stat, Autoritatea de concurenţă acordă asistenţă tehnică de specialitate la elaborarea sau modificarea unei scheme de ajutor de stat. Articolul 10. Examinarea notificării

Articolul 10. Examinarea notificării
(1)Autoritatea de concurenţă începe examinarea notificării din data recepţionării acesteia.
(2)După examinarea notificării, Autoritatea de concurenţă ia una dintre următoarele decizii:
a) decizia prin care constată că măsura notificată nu constituie un ajutor de stat;
b) decizia de autorizare a ajutorului de stat, dacă se constată că măsura notificată nu prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu mediul concurenţial normal;
c) decizia de iniţiere a procedurii de examinare a cazului de încălcare a legislaţiei privind protecţia concurenţei, dacă măsura propusă prezintă îndoieli privind compatibilitatea acesteia cu mediul concurenţial normal.
(3)Autoritatea de concurenţă va lua una dintre deciziile prevăzute la alin. (2) în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare din ziua recepţionării notificării complete. (4)Decizia de autorizare a ajutorului de stat acordat de Banca Naţională a Moldovei şi/sau de Guvern pentru remedierea băncilor aflate în dificultate va fi luată într-un termen de 72 de ore de la primirea notificării, iar în cazuri de extremă urgenţă în termen de 24 de ore. în aceste situaţii, furnizorul va prezenta Autorităţii de concurenţă, în termen de 6 luni de la acordarea ajutorului, un plan de restructurare sau de lichidare. (5)Dacă la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare Autoritatea de concurenţă nu a luat nici o decizie, ajutorul de stat se consideră autorizat. (6)în situaţii excepţionale, la solicitarea furnizorului şi/sau a iniţiatorului ajutorului de stat, Autoritatea de concurenţă poate suspenda, o singură dată şi pe un termen determinat, procedura de examinare a notificării pentru a introduce în aceasta modificări sau pentru a asigura conformitatea proiectului înaintat cu normele privind ajutorul de stat.

Articolul 11. Procedura de examinare a cazurilor de încălcare a legislaţiei privind protecţia concurenţei
(1)Procedura de examinare a cazurilor de încălcare a legislaţiei privind protecţia concurenţei se derulează în conformitate cu Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei şi nu poate dura mai mult de 120 de zile lucrătoare.
(2)După examinarea cazului, Autoritatea de concurenţă ia una dintre următoarele decizii:
a) decizia prin care se constată că măsura notificată nu constituie un ajutor de stat;
b) decizia de autorizare a ajutorului de stat, dacă se constată că măsura notificată nu prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu prezenta lege;
c) decizia de autorizare a ajutorului de stat, impunînd condiţii sau obligaţii menite să asigure că acest ajutor nu va denatura semnificativ mediul concurenţial normal şi nu va afecta aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
d) decizia prin care se constată că ajutorul denaturează semnificativ mediul concurenţial normal şi afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte (decizie negativă).
(3)Furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat pot retrage notificarea în timp util, înaintea adoptării unei decizii de către Autoritatea de concurenţă. După retragerea notificării, Autoritatea de concurenţă închide procedurile de examinare a notificării.
(4)În situaţii excepţionale, la solicitarea furnizorului şi/sau a iniţiatorului ajutorului de stat, Autoritatea de concurenţă poate suspenda justificat, o singură dată, procedura de examinare a cazului de încălcare a legislaţiei pentru a asigura conformitatea proiectului înaintat cu normele privind ajutorul de stat sau în cazul existenţei unei acţiuni intentate în instanţa de judecată, al cărei rezultat ar putea influenţa evaluarea cazului.

Articolul 12. Măsuri privind ajutorul de stat existent
Dacă în urma activităţii de monitorizare a unui ajutor de stat existent Autoritatea de concurenţă constată că ajutorul existent nu mai este compatibil cu prezenta lege, aceasta îi cere furnizorului şi/sau iniţiatorului ajutorului de stat să ia măsurile necesare pentru a elimina incompatibilitatea respectivă.

Articolul 13. Proceduri privind ajutorul ilegal şi ajutorul utilizat abuziv
(1) în cazul în care dispune de informaţii referitoare la acordarea unui ajutor ilegal sau la un ajutor utilizat abuziv, Autoritatea de concurenţă va iniţia procedura de examinare a cazului de încălcare a legislaţiei privind protecţia concurenţei şi va solicita furnizorului şi/sau iniţiatorului ajutorului de stat să prezinte informaţia necesară în vederea luării unei decizii în privinţa ajutorului în cauză.
(2)Autoritatea de concurenţă poate adopta, într-un termen de 30 de zile lucrătoare, o prescripţie prin care să solicite furnizorului şi/sau iniţiatorului ajutorului de stat suspendarea acordării ajutorului în cauză pînă la luarea unei decizii privind compatibilitatea acestuia cu prezenta lege.
(3)în cazul în care Autoritatea de concurenţă emite o decizie negativă, furnizorul şi/sau iniţiatorul trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru modificarea/anularea actului în baza căruia s-a acordat ajutorul de stat, respectiv pentru recuperarea ori rambursarea ajutorului deja acordat, inclusiv a dobînzii aferente sumei acestuia.

Articolul 14. Recuperarea ajutorului ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv
(1) Furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat, ca urmare a deciziei Autorităţii de concurenţă, modifică/abrogă actul juridic în baza căruia s-a acordat ajutorul de stat ilegal sau ajutorul utilizat abuziv şi, respectiv, decide recuperarea ajutorului de stat deja acordat, cît şi a dobînzii aferente, iar beneficiarul este obligat să restituie ajutorul de stat primit.
(2)Dacă furnizorul şi/sau iniţiatorul nu respectă decizia prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat şi a dobînzii aferente, Autoritatea de concurenţă are dreptul să se adreseze instanţei de judecată.

Articolul 15. Recuperarea dobînzii în cazul ajutorului ilegal sau al ajutorului utilizat abuziv
(1)Ajutorul de stat care urmează să fie recuperat în temeiul unei decizii de recuperare include dobînda calculată în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului de gestiune precedent, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte.
(2)Dobînda se achită din contul beneficiarului ajutorului ilegal sau al ajutorului utilizat abuziv şi se calculează începînd din ziua în care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi pînă în ziua recuperării integrale a acestuia.
(3)Ajutorul de stat recuperat, precum şi dobînda aferentă vor fi vărsate la bugetul de stat, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale sau la alte bugete componente ale bugetului public naţional în funcţie de apartenenţa furnizorului.

Articolul 16. Termenul de prescripţie
(1)Dreptul Autorităţii de concurenţă de a lua măsuri privind recuperarea ajutorului ilegal sau a celui utilizat abuziv este supus unui termen de prescripţie de 6 ani.
(2)Termenul de prescripţie începe să curgă din ziua în care ajutorul ilegal sau ajutorul utilizat abuziv a fost pus în întregime la dispoziţia beneficiarului şi poate fi întrerupt prin orice decizie a Autorităţii de concurenţă cu privire la ajutorul în cauză. După fiecare întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripţie.
(3)Termenul de prescripţie se suspendă pe perioada în care decizia Autorităţii de concurenţă face obiectul unei acţiuni intentate în instanţa de judecată.

Articolul 17. Atacarea deciziilor Autorităţii de concurenţă
(1)Deciziile Autorităţii de concurenţă adoptate în temeiul prezentei legi pot fi atacate de persoana interesată în instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
(2)Atacarea deciziei Autorităţii de concurenţă nu suspendă obligaţia executării acesteia, dacă instanţa judecătorească nu hotărăşte altfel.

Articolul 18. Drepturile persoanelor interesate
(1)Autoritatea de concurenţă publică, inclusiv pe propria sa pagină web, informaţii cu privire la notificările primite şi deciziile de iniţiere a procedurilor de examinare şi pune la dispoziţia persoanelor interesate informaţiile solicitate.
(2)Orice persoană interesată îşi poate exprima opinia cu privire la măsura de sprijin faţă de care s-a dispus iniţierea procedurii de examinare.
(3)Orice persoană interesată poate informa Autoritatea de concurenţă cu privire la un ajutor de stat presupus a fi ilegal sau un ajutor de stat presupus a fi utilizat abuziv. în cazul în care consideră că nu există motive suficiente pentru a se pronunţa asupra cazului pe baza informaţiilor de care dispune, Autoritatea de concurenţă informează în acest sens persoanele interesate.
(4)Persoana care şi-a exprimat opinia sau care a informat Autoritatea de concurenţă cu privire la un ajutor de stat presupus a fi ilegal sau presupus a fi utilizat abuziv poate cere păstrarea secretului identităţii.
(5)Orice persoană interesată poate obţine, la cerere, o copie a oricăreia dintre deciziile emise de Autoritatea de concurenţă cu respectarea legislaţiei privind secretul de stat şi secretul comercial.

Articolul 19. Evidenţa/inventarierea ajutorului de stat
(1)Autoritatea de concurenţă va crea şi va ţine Registrul ajutoarelor de stat.
(2)Registrul ajutoarelor de stat se ţine în conformitate cu prevederile Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre şi ale actului normativ adoptat de Autoritatea de concurenţă cu privire la Registrul ajutoarelor de stat.
(3)Furnizorul ajutorului de stat are obligaţia să ţină o evidenţă strictă a ajutoarelor de stat acordate, inclusiv a ajutoarelor exceptate de la obligaţia de notificare. Furnizorul ajutorului de stat transmite Autorităţii de concurenţă toate informaţiile necesare pentru Registrul ajutoarelor de stat în conformitate cu actul normativ adoptat de Autoritatea de concurenţă cu privire la registrul în cauză.

Articolul 20. Monitorizarea şi verificarea ajutoarelor de stat
(1)Autoritatea de concurenţă are obligaţia să monitorizeze ajutoarele de stat existente în derulare pentru a verifica respectarea prevederilor actelor juridice în baza cărora acestea au fost acordate, cît şi a deciziilor de autorizare pe care aceasta le-a emis. Acţiunile de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui raport de monitorizare.
(2)Cazurile de încălcare a legislaţiei cu privire la ajutorul de stat sînt examinate de Autoritatea de concurenţă la sesizare sau din oficiu, în baza materialelor de care dispune referitoare la încălcarea actelor legislative şi normative în vigoare.
(3)Pentru a verifica respectarea legislaţiei cu privire la ajutorul de stat, angajaţii Autorităţii de concurenţă vor acţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei.

Articolul 21. Transparenţa în acordarea ajutoarelor de stat
(1)Partea dispozitivă a deciziilor Autorităţii de concurenţă adoptate în temeiul prezentei legi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ţinînd seama de interesul părţilor şi asigurînd protecţia informaţiilor ce constituie secret de stat sau secret comercial.
(2)Autoritatea de concurenţă, furnizorii de ajutor de stat, angajaţii acestora, alţi funcţionari publici, precum şi experţii independenţi desemnaţi de Autoritatea de concurenţă au obligaţia să nu divulge informaţiile ce constituie secret de stat, secret comercial sau informaţia cu caracter confidenţial de care au luat cunoştinţă în activitatea de aplicare a prezentei legi.
(3)Autoritatea de concurenţă întocmeşte un raport anual privind ajutoarele de stat acordate, pe care îl prezintă Guvernului şi Parlamentului.
(4)Raportul anual privind ajutoarele de stat acordate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(5)Deciziile Autorităţii de concurenţă cu privire la notificările Băncii Naţionale a Moldovei vor fi făcute publice în termenul şi în modul coordonate cu Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 22. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi
(1)încălcarea prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative ce reglementează domeniul ajutorului de stat atrage răspunderea în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2)Examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru nerespectarea prezentei legi şi a actelor normative ce reglementează domeniul ajutorului de stat se efectuează conform procedurilor şi atribuţiilor stabilite prin Codul contravenţional.

Articolul 23. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1)Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni de la data publicării.
(2)Furnizorii de ajutor de stat, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor comunica Autorităţii de concurenţă informaţia privind ajutoarele de stat acordate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3)Beneficiarii ajutorului de stat, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pot informa Autoritatea de concurenţă despre ajutoarele de stat primite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.
(4) Dacă un ajutor de stat nu a fost raportat în termenul indicat la alin. (2), acest ajutor de stat se consideră a fi ajutor ilegal.
(5)Autoritatea de concurenţă, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:
a) va prezenta propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va elabora şi aproba actele normative necesare implementării prezentei legi;
d) va crea structurile necesare pentru implementarea prezentei legi.
(6)Furnizorii de ajutor de stat, fără a mări numărul de personal, vor asigura implementarea prevederilor prezentei legi.


PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 139. Chişinău, 15 iunie 2012