Pagina principala

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 21

din 01.03.2013

cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie

Publicat 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68 art Nr 201
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare
(1) Scopul prezentei legi este crearea garanţiilor legale pentru asigurarea drepturilor sociale ale oamenilor de creaţie din domeniul literaturii, artei şi al jurnalismului, precum şi reglementarea raporturilor juridice legate de particularităţile fondării şi activităţii uniunilor de creaţie Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Arhitecţilor, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Designerilor, Uniunea Jurnaliştilor, Uniunea Meşterilor Populari, Uniunea Muzicienilor, Uniunea Teatrală, Uniunea Scriitorilor şi ale asociaţiilor uniunilor de creaţie pentru a păstra şi a dezvolta tradiţiile literaturii, artei şi jurnalismului.
(2) Reglementarea raporturilor juridice legate de activitatea oamenilor de creaţie, a uniunilor de creaţie, a asociaţiilor uniunilor de creaţie se bazează pe Constituţia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi se realizează prin prevederile prezentei legi, ale altor acte normative, precum şi ale statutelor uniunilor de creaţie şi ale asociaţiilor uniunilor de creaţie.

Articolul 2. Noţiuni generale

  În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică activitate de creaţie în domeniul literaturii, artei şi al jurnalismului (în continuare – activitate de creaţie) – activitate de a crea, a realiza opere literare şi de artă de toate tipurile şi genurile, de a traduce dintr-o limbă în alta operele artistice indiferent de modul şi forma obiectivă de redare a operelor menţionate;
  om de creaţie din domeniul literaturii, artei şi al jurnalismului (în continuare – om de creaţie) – persoană fizică care creează valori culturale, interpretează opere de artă şi realizează activităţi de creaţie în domeniul de referinţă în cadrul contractelor de muncă sau al relaţiilor civile ori îşi publică creaţia în afara contractelor de muncă sau a contractelor civile;
  om de creaţie profesionist – persoană fizică care are diplomă de licenţă în unul sau mai multe domenii ale literaturii, artei sau jurnalismului, a cărei operă este apreciată de către profesioniştii din domeniu, a cărei activitate de creaţie constituie principala sursă de existenţă;
  uniune de creaţie – organizaţie obştească a oamenilor de creaţie a unor sau cîtorva genuri de creaţie din domeniul literaturii, artei sau al jurnalismului, constituită din membri individuali în scop de protecţie a drepturilor de muncă şi sociale, a proprietăţii intelectuale şi a intereselor profesionale ale membrilor săi, precum şi în scop de creare şi îmbunătăţire a condiţiilor pentru activitatea de creaţie a acestora.

Capitolul II OAMENI DE CREAŢIE

Articolul 3. Profesiile oamenilor de creaţie
Profesiile oamenilor de creaţie (în continuare – profesii de creaţie) sînt incluse în lista de profesii ale oamenilor de creaţie din domeniul literaturii, artei şi al jurnalismului, care se aprobă şi se completează în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.

Articolul 4. Activitatea de creaţie şi modul de stabilire a perioadei de activitate de creaţie
(1) Omul de creaţie are dreptul să efectueze activităţi de creaţie în baza contractelor de muncă, contractelor de drept civil, precum şi să publice operele sale în afara contractelor.
(2) Activitatea de creaţie nu este o activitate de întreprinzător.
(3) Perioada de la începutul şi pînă la sfîrşitul activităţii de creaţie în baza contractului de autor, care reprezintă o comandă, sau în baza contractului de interpretare a operei se stabileşte conform contractului.
(4) Această perioadă nu poate fi condiţionată de mărimea remunerării autorului sau de preţul prevăzut de contractul de vînzare-cumpărare.

Articolul 5. Remunerarea omului de creaţie
(1) Achitarea remunerării omului de creaţie pe toate tipurile de contracte de autor, de contract de interpretare a operei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, în baza condiţiilor contractuale.
(2) În scop de impozitare, veniturile obţinute de omul de creaţie profesionist în rezultatul activităţii de creaţie în baza contractelor de muncă se consideră drept venituri de la locul de muncă de bază.

Articolul 6. Protecţia socială
Oamenii de creaţie sînt pasibili de asigurare socială în sistemul public de asigurări sociale de stat obligatorii şi de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în conformitate cu legislaţia.

Articolul 7. Asigurarea cu locuri de muncă a oamenilor de creaţie profesionişti
Oamenii de creaţie profesionişti pot beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de protecţie socială în caz de şomaj, acordate de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu legislaţia.

Articolul 8. Dreptul oamenilor de creaţie profesionişti la odihnă
Durata timpului de muncă al oamenilor de creaţie profesionişti nu poate fi mai mare, iar durata timpului de odihnă nu poate fi mai mică decît cele stabilite de Codul muncii al Republicii Moldova.

Articolul 9. Proprietatea intelectuală a omului de creaţie
(1) Proprietatea intelectuală a oamenilor de creaţie constituie dreptul exclusiv asupra rezultatelor activităţii de creaţie care sînt obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, precum şi asupra rezultatelor activităţii de creaţie care nu sînt obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe – idei şi concepte de opere redate într-o anumită formă.
(2) Cesionarea drepturilor de proprietate asupra obiectelor de proprietate intelectuală se perfectează prin contractul de autor.
(3) Rezultatele activităţii de creaţie care constituie obiectul contractelor de drept civil pot fi asigurate în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurarea responsabilităţii pentru nerespectarea contractului.

Articolul 10. Participarea oamenilor de creaţie la privatizarea organizaţiilor culturale
Oamenii de creaţie ale căror opere au fost folosite în baza contractelor de autor de către organizaţiile de cultură pentru obţinerea unui profit beneficiază de drepturile membrilor colectivelor de muncă în cazul privatizării acestor organizaţii.

Articolul 11. Asigurarea condiţiilor pentru activităţi de creaţie ale oamenilor de creaţie profesionişti
(1) Oamenilor de creaţie profesionişti li se oferă încăperi în calitate de ateliere (studiouri) de creaţie în ordinea stabilită de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale.
(2) Oamenii de creaţie profesionişti care nu dispun de ateliere (studiouri) de creaţie şi folosesc pentru desfăşurarea activităţii lor de creaţie o parte din spaţiul lor de locuit au dreptul să includă în contractul de muncă şi suma de achitare a serviciilor comunale pentru spaţiul de locuit de pînă la 20 m2 utilizat în scop de creaţie.

Articolul 12. Particularităţile impozitării oamenilor de creaţie
(1) Impozitarea oamenilor de creaţie care realizează activităţi de creaţie în baza contractelor de drept civil se efectuează în conformitate cu legislaţia.
(2) Suma venitului impozabil al oamenilor de creaţie care realizează activităţi de creaţie în baza contractelor de autor se impozitează cu 7%.

Articolul 13. Dreptul oamenilor de creaţie la acces în organizaţiile de cultură
(1) Oamenii de creaţie au dreptul să utilizeze gratis fondurile deschise ale bibliotecilor, muzeelor, arhivelor, sălilor de expoziţie şi ale altor organizaţii de cultură, precum şi fondurile publice ale instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” şi ale SA Studioul „Moldova-Film”, în activitatea desfăşurată în cadrul proiectelor şi în scopuri necomerciale.
(2) Păstrarea în arhivele naţionale şi în muzee a arhivelor personale ale oamenilor de creaţie se efectuează în mod gratuit, cu asigurarea liberă şi gratuită a accesului la ele al proprietarilor şi al succesorilor în drept. Arhivele personale ale oamenilor de creaţie depuse la arhivele naţionale şi la muzee pentru păstrare sînt incluse în fondurile acestor arhive şi muzee. Accesul la arhivele personale ale oamenilor de creaţie pentru reprezentanţii altor profesii se asigură în conformitate cu legislaţia şi cu regulamentele arhivelor şi muzeelor.

Capitolul III UNIUNILE DE CREAŢIE ŞI ASOCIAŢIILE UNIUNILOR DE CREAŢIE

Articolul 14. Înregistrarea uniunilor de creaţie
Uniunile de creaţie, secţiile, filialele, reprezentanţele lor şi statutele de activitate se înregistrează în conformitate cu Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.

Articolul 15. Asociaţiile uniunilor de creaţie
(1) Uniunile de creaţie pot forma asociaţii ale uniunilor de creaţie în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi cu prezenta lege.
(2) Asociaţiile uniunilor de creaţie pot fi constituite numai din uniunile de creaţie.

Articolul 16. Calitatea de membru al uniunii de creaţie
Membru al uniunii de creaţie poate fi numai membru individual. Cerinţele înaintate de statutul uniunii de creaţie faţă de cei care se înscriu în uniune nu vor leza drepturile patrimoniale, de autor sau alte drepturi ale cetăţenilor, ci vor contribui la asocierea în bază de profesionalism a reprezentanţilor respectivelor profesii de creaţie, vor contribui la perfecţionarea profesională a membrilor săi.

Articolul 17. Fondatorii uniunilor de creaţie. Particularităţile de fondare a uniunilor de creaţie, a subdiviziunilor uniunilor de creaţie
(1) Fondatori ai uniunilor de creaţie pot fi oamenii de creaţie care sînt cetăţeni ai Republicii Moldova.
(2) Uniunile de creaţie sînt fondate de membrii individuali în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti.
(3) Uniunile de creaţie pot institui secţii, filiale şi reprezentanţe în calitate de subdiviziuni.
(4) Subdiviziunile uniunii de creaţie sînt fondate prin decizia organului de conducere al uniunii respective, conform prevederilor statutare. Subdiviziunile uniunii de creaţie funcţionează în conformitate cu legislaţia şi cu statutul uniunii respective.

Articolul 18. Modificarea şi completarea statutului uniunii de creaţie şi al asociaţiei uniunilor de creaţie
(1) La înregistrarea modificărilor şi completărilor la statutul uniunii de creaţie sau la statutul asociaţiei uniunilor de creaţie care modifică datele ce se conţin în certificatul de înregistrare al respectivei uniuni de creaţie sau în certificatul de înregistrare al asociaţiei uniunilor de creaţie, precum şi a celor care nu modifică datele ce se conţin în certificatul de înregistrare, se prezintă aceleaşi acte, în aceeaşi ordine şi în aceleaşi termene ca şi pentru înregistrarea de stat a uniunilor de creaţie şi a asociaţiei uniunilor de creaţie, în modul prevăzut de Legea cu privire la asociaţiile obşteşti.
(2) Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor

  a) cererea cu privire la înregistrarea de stat a modificărilor şi completărilor introduse în statutul uniunii de creaţie sau în statutul asociaţiei uniunilor de creaţie, semnată de membrii organului de conducere permanent al uniunii de creaţie sau al asociaţiei uniunilor de creaţie;
  b) extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului de conducere permanent al uniunii de creaţie sau al şedinţei organului de conducere permanent al asociaţiei uniunilor de creaţie, cu decizia de a introduce modificări şi completări în statut;
  c) textul original al statutului uniunii de creaţie sau al statutului asociaţiei uniunilor de creaţie, în două exemplare;
  d) lista şi conţinutul articolelor statutului uniunii de creaţie sau ale statutului asociaţiei uniunilor de creaţie în care au fost introduse modificări şi completări.
(3) Pe un exemplar original al textului statutului uniunii de creaţie sau al statutului asociaţiei uniunilor de creaţie în care sînt introduse modificări şi completări, organul de înregistrare face un înscris cu privire la intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor.
(4) În caz de schimbare a sediului şisau a denumirii uniunii de creaţie sau ale asociaţiei uniunilor de creaţie, acestei uniuni de creaţie sau acestei asociaţii a uniunilor de creaţie i se eliberează un nou certificat cu privire la înregistrarea de stat, cu păstrarea precedentului număr de înregistrare.

Articolul 19. Drepturile uniunilor de creaţie
Pentru realizarea scopurilor lor statutare, uniunile de creaţie au dreptul

  a) de a înainta propuneri cu privire la adoptarea de către autorităţile statului a actelor normative în domeniile literaturii, artei şi jurnalismului, protecţiei drepturilor, libertăţilor şi intereselor oamenilor de creaţie şi ale uniunilor de creaţie, precum şi de a participa la elaborarea şi dezbaterea proiectelor de lege, a altor acte normative, la elaborarea deciziilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu privire la aspectele culturii artistice şi jurnalismului;
  b) de a primi, în conformitate cu legislaţia, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale informaţii cu privire la elaborarea şi adoptarea actelor normative în domeniile literaturii, artei şi jurnalismului, protecţiei drepturilor, libertăţilor şi intereselor oamenilor de creaţie şi ale uniunilor de creaţie;
  c) de a reprezenta interesele oamenilor de creaţie în raporturile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în relaţiile cu angajatorii şi de a se adresa în instanţele judecătoreşti în ordinea prevăzută de legislaţie;
  d) de a adresa interpelări din partea organelor de conducere ale uniunii de creaţie sau din partea persoanelor împuternicite pentru aceasta de statutul uniunii de creaţie pentru a primi informaţii cu privire la drepturile sociale ale omului de creaţie de la instituţiile de stat respective;
  e) de a elibera acte confirmative privind statutul de membru al uniunii de creaţie al persoanei respective;
  f) de a confirma perioadele activităţii de creaţie a oamenilor de creaţie;
  g) de a fonda asociaţii obşteşti, organizaţii necomerciale şi organizaţii comerciale în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti;
  h) de a înainta propuneri cu privire la decorarea oamenilor de creaţie cu distincţii de stat şi titluri onorifice.

Capitolul IV Garanţiile activităţii uniunilor de creaţie

Articolul 20. Condiţiile de activitate a uniunilor de creaţie
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor sprijini activitatea uniunilor de creaţie şi a subdiviziunilor acestora îndreptată spre dezvoltarea culturii artistice, precum şi spre realizarea scopurilor statutare ale uniunilor de creaţie şi ale asociaţiilor uniunilor de creaţie. Concomitent, uniunile de creaţie şi asociaţiile uniunilor de creaţie vor beneficia de înlesniri privind achitarea impozitelor, taxelor vamale, cheltuielilor de arendă a încăperilor acordate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti.

Articolul 21. Garanţiile drepturilor patrimoniale ale uniunilor de creaţie şi ale asociaţiilor uniunilor de creaţie
Uniunile de creaţie, subdiviziunile acestora, asociaţiile uniunilor de creaţie efectuează plata pentru arenda încăperilor în mărimea stabilită pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat care arendează încăperi de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.

Articolul 22. Raporturile uniunilor de creaţie cu Ministerul Culturii. Manifestările uniunilor de creaţie
(1) Uniunile de creaţie sînt parteneri strategici ai Ministerului Culturii (statului) în realizarea programelor de stat în domeniul culturii artistice.
(2) Manifestările artistice de nivel internaţional ale uniunilor de creaţie sînt parte a manifestărilor culturale prioritare ale statului şi sînt susţinute din mijloace alocate pentru aceste manifestări în limita fondurilor stabilite în buget.

Capitolul V Dispoziţii finale

Articolul 23. Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 21. Chişinău, 1 martie 2013.