Pagina principala

Republica Moldova

Parlamentul

LEGE Nr.152
din 05.07.2012

cu privire la minimul de existenţă

Publicat : 07.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 165 art Nr : 555

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
Dispoziţii generale

Articolul 1. Scopul şi domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind reglementarea garanţiilor minime de stat în domeniul veniturilor populaţiei, în procesul de implementare a politicilor statului în domeniul social, proporţional costului de trai, pentru asigurarea unui standard de viaţă adecvat.
(2) Minimul de existenţă se utilizează la:
a) evaluarea generală a nivelului de trai al populaţiei şi al principalelor grupuri sociodemografice în procesul de punere în aplicare a politicii sociale;
b) argumentarea necesităţii de modificare a mărimilor salariului minim şi pensiei minime pentru limită de vîrstă, a venitului lunar minim garantat al familiei, a mărimilor burselor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor.
(3) Utilizarea minimului de existenţă în scopurile expuse la alin. (2) lit. b) se reglementează prin actele normative corespunzătoare, reieşind din posibilităţile financiare ale statului.

Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
minim de existenţă – indicator ce reprezintă mărimea valorică a volumului minim de consum al bunurilor materiale şi a serviciilor pentru satisfacerea necesităţilor principale, menţinerea sănătăţii şi pentru susţinerea viabilităţii omului;
coş alimentar – sortiment minim de produse alimentare ce asigură funcţionarea normală a organismului omului şi păstrarea sănătăţii lui;
produse alimentare – alimente în stare naturală sau prelucrată, destinate consumului uman;
mărfuri industriale – bunuri materiale, altele decît produsele alimentare, ce asigură necesităţile principale ale omului;
servicii prestate populaţiei – activităţi şi lucrări orientate spre asigurarea viabilităţii omului;
prime şi contribuţii obligatorii – prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de persoanele fizice;
persoane peste limita vîrstei de pensionare – persoane care au depăşit vîrsta de pensionare necesară pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă în corespundere cu legislaţia.

Capitolul II
Dispoziţii de conţinut

Articolul 3. Mărimea minimului de existenţă
(1) Mărimea minimului de existenţă include:
a) mărimea valorică a coşului alimentar;
b) cheltuielile pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor prestate populaţiei;
c) mărimea primelor şi a contribuţiilor obligatorii.
(2) Mărimea minimului de existenţă pentru o persoană se determină în lei pe fiecare lună.

Articolul 4. Determinarea minimului de existenţă
(1) Mărimea minimului de existenţă se determină în medie pentru o persoană, diferenţiat teritorial pe principalele grupe sociodemografice ale populaţiei.
(2) Principalele grupe sociodemografice ale populaţiei sînt:
a) copiii, inclusiv:
pînă la un an;
de la un an pînă la 7 ani;
de la 7 ani pînă la 18 ani;
b) bărbaţii şi femeile în vîrstă aptă de muncă;
c) persoanele peste limita vîrstei de pensionare.
(3) Mărimea minimului de existenţă se calculează în total pe ţară şi separat pe oraşe mari (municipiile Chişinău şi Bălţi), alte oraşe, sate.

Articolul 5. Calcularea minimului de existenţă
(1) Mărimea minimului de existenţă se calculează semestrial şi pe anul calendaristic, prin metoda normativ-statistică.
(2) Mărimea minimului de existenţă se calculează prin însumarea mărimii valorice a coşului alimentar, a cheltuielilor pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor, precum şi a mărimilor primelor şi contribuţiilor obligatorii.
(3) Estimarea mărimii valorice a coşului alimentar se efectuează în baza seturilor minime de produse alimentare, formate prin metoda normativă, şi a preţurilor de consum la produsele alimentare, înregistrate de către Biroul Naţional de Statistică.
(4) Cheltuielile pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor, precum şi mărimile primelor şi contribuţiilor obligatorii nu sînt normate, dar se calculează prin metoda statistică, în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.
(5) Calcularea mărimii minimului de existenţă se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, aprobat de Guvern.
(6) Biroul Naţional de Statistică calculează mărimea minimului de existenţă şi o publică semestrial şi anual în ediţiile sale periodice.

Capitolul III
Dispoziţii finale

Articolul 6. Guvernul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
b) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
c) va elabora şi va adopta actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi.PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr.152. Chişinău, 5 iulie 2012.