Pagina principala

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE

privind monitoringul bunurilor imobile

Nr. 267 din 29.11.2012

Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5 art Nr: 6

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

* * *

Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare
(1) Prezenta lege are drept scop crearea unui mecanism de actualizare a datelor privind bunurile imobile în vederea susţinerii sistemului de impozitare.
(2) Prezenta lege este aplicabilă titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

  monitoring – complex de măsuri ce asigură evidenţa schimbărilor şi actualizarea datelor cadastrale ale bunurilor imobile înregistrate în cadastrul bunurilor imobile, precum şi colectarea datelor despre bunurile imobile noi neînregistrate, în vederea asigurării veridicităţii şi plenitudinii datelor necesare pentru evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării;
  date cadastrale – informaţii despre suprafaţa totală sau la sol a bunului imobil, despre modul de folosinţă, configuraţia, coordonatele hotarelor bunului imobil, despre proprietar, cotele-părţi în proprietatea comună, caracteristicile tehnice ale bunului imobil, care sînt sau urmează a fi înscrise în cadastrul bunurilor imobile.

Articolul 3. Actualizarea datelor cadastrale
(1) Prin actualizarea datelor cadastrale se înţelege reînnoirea informaţiei juridice şi tehnice referitoare la bunurile imobile înregistrate în cadastrul bunurilor imobile.
(2) Actualizarea datelor cadastrale se efectuează de oficiile cadastrale teritoriale, odată cu apariţia oricăror modificări ale datelor cadastrale, la cererea proprietarilor bunurilor imobile sau reprezentanţilor împuterniciţi, iar în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a)–c), e), f) – la solicitarea autorităţilor publice împuternicite.
(3) Actualizarea datelor cadastrale se efectuează prin confruntarea datelor din cadastrul bunurilor imobile cu datele din actele juridice şi cele constatate în teren.
(4) Coordonarea activităţilor ce ţin de efectuarea monitoringului este atribuţia Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.

Articolul 4. Autorităţile publice responsabile de prezentarea informaţiei pentru actualizarea datelor cadastrale
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale sînt responsabile pentru:

  a) prezentarea către oficiile cadastrale teritoriale a actelor care confirmă schimbarea modului de folosinţă a bunurilor imobile, stabilirea unor norme şi reguli de folosire a bunurilor imobile;
  b) asigurarea înregistrării contractelor de locaţiune şi de arendă asupra bunurilor imobile proprietate publică a statului.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile pentru prezentarea informaţiei către oficiile cadastrale teritoriale, cu anexarea actelor privind:
  a) modificarea configuraţiei, suprafeţei şi altor date cadastrale în legătură cu atribuirea terenurilor;
  b) modificarea destinaţiei terenurilor, construcţiilor, încăperilor izolate;
  c) eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare;
  d) darea în locaţiune a spaţiului locativ sau în arendă a altor bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale;
  e) defrişarea sau sădirea plantaţiilor perene;
  f) construcţiile cu un grad de executare de 50% şi mai mult, rămase nefinalizate mai mult de 3 ani de la începutul lucrărilor de construcţie;
  g) modificarea altor informaţii în datele cadastrale.
(3) Informaţia prezentată trebuie să conţină date despre proprietar sau beneficiar şi datele necesare identificării bunului imobil.

Articolul 5. Obligaţiile titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile supuse monitoringului
(1) Titularii de drepturi asupra bunurilor imobile sînt obligaţi să asigure înregistrarea în cadastrul bunurilor imobile a tuturor datelor cadastrale, fapt pentru care informează oficiile cadastrale teritoriale în modul stabilit, anexînd actele care confirmă orice modificare a datelor cadastrale.
În cazul executării lucrărilor de construcţie în urma cărora au fost efectuate schimbări în construcţie, în apartament sau în altă încăpere izolată, informarea se face în termen de 3 luni de la data recepţionării lucrărilor. Această obligaţie revine şi posesorului construcţiei cu un grad de executare de 50% şi mai mult, dacă de la data începerii lucrărilor de construcţie au trecut mai mult de 3 ani, precum şi titularului de drept care efectuează lucrări de reconstruire a construcţiilor şi a încăperilor izolate.
În cazul înstrăinării, instituirii ipotecii, precum şi locaţiunii sau arendei pe o perioadă mai mare de 3 ani, informarea se face în termen de 3 luni de la data perfectării actului care confirmă dreptul.
(2) Pentru efectuarea actelor juridice cu bunuri imobile, inclusiv înstrăinare sau ipotecare, titularii de drept, la momentul solicitării extrasului din registrul bunurilor imobile, fie declară lipsa modificărilor în datele cadastrale, fie, în cazul în care astfel de modificări au avut loc, asigură efectuarea lucrărilor cadastrale pentru actualizarea datelor cadastrale.

Articolul 6. Procedura de actualizare a datelor cadastrale
(1) Pînă la 1 iunie a fiecărui an, autorităţile administraţiei publice prezintă oficiilor cadastrale teritoriale copii de pe actele ce conţin informaţiile prevăzute la art. 4, inclusiv, în caz de necesitate, planul bunului imobil, date despre titularul de drept (numele, prenumele, numărul de identificare – pentru persoane fizice; denumirea, sediul, numărul de identificare de stat – pentru persoane juridice).
(2) Pentru colectarea informaţiei depline necesare la actualizarea datelor cadastrale, oficiile cadastrale teritoriale efectuează lucrări cadastrale cu ieşire în teren. Volumul informaţiei care urmează a fi colectată şi procedura de colectare se stabilesc de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
(3) În urma actualizării datelor cadastrale care influenţează valoarea bunului imobil, oficiul cadastral teritorial efectuează evaluarea bunului imobil.

Articolul 7. Actualizarea obligatorie a datelor cadastrale la cererea titularului de drept
(1) Actualizarea obligatorie a datelor cadastrale se efectuează în scopul locaţiunii sau arendării bunurilor proprietate publică, privatizării bunurilor imobile, vînzării silite a bunurilor imobile, precum şi în scopul efectuării actelor juridice cu bunurile imobile în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(2) În cazul înstrăinării sau instituirii ipotecii asupra bunurilor imobile, datele cadastrale se actualizează obligatoriu dacă, la momentul solicitării extrasului din registrul bunurilor imobile, de la ultima actualizare au trecut mai mult de:

  a) 3 ani – pentru construcţii, încăperi cu destinaţie comercială, încăperi de producţie;
  b) 5 ani – pentru alte bunuri imobile.

Articolul 8. Finanţarea lucrărilor de efectuare a monitoringului
Lucrările de efectuare a monitoringului se finanţează din bugetul de stat, cu excepţia lucrărilor de actualizare a datelor cadastrale la cererea proprietarilor sau a altor titulari de drept.

Articolul 9. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi
Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere contravenţională, penală sau civilă în conformitate cu legislaţia.

Articolul 10. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarii sau alţi titulari de drepturi asupra bunurilor imobile neînregistrate în registrul bunurilor imobile vor prezenta oficiilor cadastrale teritoriale în a căror rază de acţiune este situat bunul imobil actele care confirmă drepturile, necesare înregistrării.
(2) În cazul neprezentării actelor în termenul prevăzut la alin. (1), în capitolul-supliment privind estimarea bunului imobil în scopul impozitării se va indica din oficiu valoarea unui bun imobil analog.
(3) Guvernul, în termen de 3 luni, va adopta o hotărîre cu privire la simplificarea procedurii de dare în exploatare a garajelor din cooperativele de construcţie a garajelor.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura recepţionarea garajelor din cooperativele de construcţie a garajelor prin procedura simplificată aprobată de Guvern.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 267. Chişinău, 29 noiembrie 2012.