Pagina principala

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 273

din 09.11.1994

privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte

Publicat : 09.02.1995 în Monitorul Oficial Nr. 9
art Nr : 89
Data intrarii in vigoare : 09.02.1995


MODIFICAT

LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302
LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790
LP335-XVI din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.22
LP309-XVI din 01.12.05, MO176-181/30.12.05 art.871
LP195-XVI din 28.07.05, MO123-125/16.09.05 art.608
LP69-XVI din 05.05.05, MO74-76/27.05.05 art.317
L252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692, în vigoare de la 01.09.04
L43/26.02.04, MO46-49/19.03.04 art.272
L447/13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974, în vigoare de la 13.02.2004
L342/24.07.03, MO170/08.08.03 art. 717
L191/08.05.03, MO97/31.05.03 art.432
L1452/08.11.02, MO169/12.12.02 art.1284
L564/19.10.2001, MO141/22.11.2001 art. 1097
L565/19.10.2001, MO133/08.11.2001 art. 1016
Legea nr.1568-XIII din 26.02.98
Legea nr.960-XIII din 24.07.96

Parlamentul adoptă prezenta lege.


Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.Actele de identitate
(1) Actele de  identitate din sistemul naţional de paşapoarte sînt: toate  tipurile de paşapoarte, de buletine de identitate, permisele de şedere, documentele de călătorie ale refugiaţilor (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951) şi ale beneficiarilor de protecţie umanitară.
[Art.1 al.(1) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
(2) Paşapoartele, buletinele de identitate, permisele de şedere şi documentele de călătorie se consideră proprietate de stat.
(3) Paşapoartele, buletinele de identitate, permisele de şedere şi documentele de călătorie se întrebuinţează în calitate de acte de identitate în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative ce reglementează întrebuinţarea lor.
[Art.1 modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974 de la 13.02.04]

Capitolul II

TIPURILE ACTELOR DE IDENTITATE, ÎNTREBUINŢAREA,
DESCRIEREA LOR ŞI TERMENELE DE VALABILITATE

Articolul 2.Paşapoartele
(1) Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi paşaportul pentru apatrizi se eliberează cetăţenilor şi apatrizilor pentru ieşire şi intrare în Republica  Moldova. Paşaportul  poate fi  eliberat de la naştere.
[Art.2 al.(1) modificat prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692, învigoare de la 01.09.04]
(2) Paşaportul  diplomatic se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru  ieşire şi intrare în  Republica  Moldova  în  vederea îndeplinirii  unor  misiuni diplomatice şi consulare sau  altor  funcţii oficiale peste hotare.
(3) Paşapoarte  diplomatice se eliberează următoarelor categorii  de persoane:    a) Preşedintelui Republicii Moldova;
   b) Preşedintelui Parlamentului;
   c) deputaţilor în Parlament;
   d) Primului-ministru şi membrilor Guvernului;
   e) soţiilor (soţilor) Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului, Primului-ministru şi ministrului afacerilor externe;
   f) consilierilor  Preşedintelui  Republicii Moldova în  probleme de politică externă şi activitate economică externă;
   g) Preşedintelui şi judecătorilor Curţii Constituţionale, Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii Supreme de Justiţie, Procurorului General, Preşedintelui Curţii de Conturi, Mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove;
[Art.2 al.(3), lit.g) modificată prin LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302]
[Art.2 al.(3), lit.g) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
  h) preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Guvernatorului Băncii Naţionale a  Moldovei,  preşedintelui  Adunării  Populare a Găgăuziei, preşedintelui Comisiei Electorale Centrale, preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie;
[Art.2 al.(3), lit.h) completat prin LP43 din 26.02.04, MO46-49/19.03.04 art.272]
  i) personalului  diplomatic  al aparatului central  al  Ministerului Afacerilor Externe;
  j) personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare;
  k) personalului diplomatic al misiunilor Republicii Moldova pe lîngă organismele internaţionale;
  l) curierilor diplomatici;
  m) membrilor familiilor persoanelor menţionate la literele j) şi k), care  domiciliază  împreună cu ele în perioada aflării lor  în  serviciu diplomatic;
  n) cetăţenilor Republicii Moldova care au ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, Preşedinte al Parlamentului, Prim-ministru;
  o) cetăţenilor Republicii Moldova care au  rangul diplomatic de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova. [Alin.3 art.2 introdus prin Legea nr.1568-XIII din 26.02.98]
  p) cetăţenilor Republicii Moldova care deţin funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova, precum şi soţilor şi copiilor lor minori care domiciliază împreună cu ei în perioada executării acestei funcţii;
  r) reprezentantului permanent al Guvernului Republicii Moldova (agentului guvernamental) la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.[Art.2 al.(3) lit. p) şi r) introduse prin LP565 din 19.10.01, MO133/08.11.01 art.1016]
(4) Paşaportul de serviciu  se eliberează  cetăţenilor  Republicii Moldova  pentru  ieşire şi  intrare în  Republica  Moldova  în  vederea îndeplinirii unor funcţii de serviciu peste hotare.
(5) Paşapoarte de serviciu se eliberează următoarelor categorii de persoane:
  a) persoanelor cu funcţii de răspundere ale aparatului Parlamentului, aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, aparatului Guvernului;[Art.2 al.(5) lit.A) modificată prin LP195 din 28.07.05, MO123/16.09.05 art.608]
  b) miniştrilor adjuncţi, directorilor generali ai departamentelor republicane şi locţiitorilor lor, directorului Centrului  pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi vicedirectorului acestuia, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, adjuncţilor Procurorului General, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor curţilor de apel, viceguvernatorilor Băncii Naţionale a Moldovei, membrilor Curţii de Conturi, avocaţilor parlamentari, Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Comitetului Naţional Olimpic, vicepreşedinţilor Camerei de Comerţ şi Industrie;
[Art.2 al.(5), lit.b) modificată prin LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302]
[Art.2 al.(5), lit.b) modificată prin LP69-XVI din 05.05.05, MO74-76/27.05.05 rt.317]
[Art.2 al.(5), lit.b) modificat prin LP43 din 26.02.04, MO46-49/19.03.04 art.272]
[Art.2 al.5, lit.b) modificat prin LP342 din 24.07.03, MO170/08.08.03 art. 717]
[Art.2 al.(5), lit.b) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
[Art.2 al.(5), lit.b) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
  c) vicepreşedinţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, rectorilor de universităţi, directorilor institutelor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academicienilor, membrilor-corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
  d) primarilor şi viceprimarilor municipiilor, preşedinţilor raioanelor;
[Art.2 al.(5) lit.d) modificat prin LP43 din 26.02.04, MO46-49/19.03.04 art.272]
  e) vicepreşedinţilor Adunării Populare a Găgăuziei şi vicepreşedinţilor Comitetului Executiv al Găgăuziei;
  f) persoanelor cu funcţii de răspundere ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe care nu au ranguri diplomatice;
  g) personalului administrativ-tehnic şi de serviciu al misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare şi al misiunilor Republicii  Moldova  pe lîngă organismele internaţionale,  precum  şi membrilor familiilor acestora;
  h) persoanelor care pleacă peste hotarele republicii în componenţa delegaţiilor oficiale prezidenţiale, parlamentare sau  guvernamentale, pentru perioada deplasării;
  i) conducătorilor  uniunilor republicane de creaţie,  organizaţiilor şi asociaţiilor republicane de stat;
  j) conducătorilor întreprinderilor Aviaţiei Civile, Căii Ferate din Moldova, Asociaţiei Internaţionale de Transport Auto şi  locţiitorilor lor, precum şi comandanţilor, piloţilor de nave aeriene, şefilor de tren de trafic internaţional;  
  k) preşedintelui Companiei de Stat "Teleradio-Moldova", directorului general  al Direcţiei de Stat pentru Asigurarea Informaţională  Moldpres şi adjuncţilor lor;
  l) preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Federaţiei Generale a Sindicatelor din Republica Moldova;
[Alin.5 art.2 introdus prin Legea nr.1568-XIII din 26.02.98]
  m) preşedintelui, vicepreşedinţilor şi  directorului  general  executiv al  Confederaţiei  Naţionale a Patronatului  din Republica  Moldova;
[Art.2 al.5 lit.m) introdusă prin LP342 din 24.07.03, MO170/08.08.03 art. 717]
  n) funcţionarilor Direcţiei principale Agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei, cu excepţia personalului tehnic.
[Art.2 al.(5) lit.n) introdusă prin LP335/16.12.05, MO1/06.01.06 art.22]
[Art.2 al.(6) exclus prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692, al.(7)-(12) devin (6)-(11), în vioare de la 01.09.04]
    (6) Documentul de călătorie se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau protecţie umanitară, indiferent de vîrstă, pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Denumirea documentului de călătorie se indică în limbile moldovenească, rusă şi engleză.
[Art.2 al.(6) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.2 al.(7) introdus prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974, al.(7)-(10) devin (8)-(11), în vigoare 13.02.04]
[Al.(7)-(10) devin (8)-(11) prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 de la 13.02.04]
(7) Paşapoartele de orice fel şi documentele de călătorie conţin următoarele date:
  a) numărul şi seria;
  b) denumirea statului care a eliberat paşaportul, documentul de călătorie
REPUBLICA MOLDOVA
REPUBLIC OF MOLDOVA
REPUBLIQUE DE MOLDOVA;
  c) codul statului care a eliberat paşaportul, documentul de călătorie MDA;
  d) codurile şi denumirile actelor:
PA - PAŞAPORT
(cu copertă de culoare albastră);
PD - PAŞAPORT DIPLOMATIC
DIPLOMATIC PASSPORT
PASSEPORT DIPLOMATIQUE
(cu copertă de culoare neagră);
PS - PAŞAPORT DE SERVICIU
OFFICIAL PASSPORT
PASSEPORT DE SERVICE
(cu copertă de culoare verde);
PC - PAŞAPORT PENTRU PERSOANE FĂRĂ CETĂŢENIE (APATRIZI)
PASSPORT FOR PERSONS WITHOUT CITIZENSHIP
PASSEPORT POUR PERSONNES SANS NAŢIONALITE
(cu copertă de culoare roşie);
PT - DOCUMENT  DE  CĂLĂTORIE (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)
ПРOЕЗДНOЙ ДOКУМЕНТ (Кoнвенция o статусе беженцев oт 28 июля 1951 года)
TRAVEL  DOCUMENT (Convention relating to the Refugee Status of 28 July 1951)
(cu copertă de culoare maro);  PH - DOCUMENT DE CĂLĂTORIE (protecţie umanitară)  ПРOЕЗДНOЙ ДOКУМЕНТ (гуманитарная защита)  TRAVEL DOCUMENT (humanitarian protection) (cu copertă de culoare sură);”
[Art.2 al.(7)  lit.d) modificată prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
  e) fotografia, care permite identificarea titularului;[Art.2 al.(7) lit.e) în redacţia LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
  f) semnătura personală a titularului (reprezentantului legal), excepţie făcînd minorii  în vîrstă  de pînă  la 10 ani; [Art.2 al.(7) lit.f) modificată prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692, în vigoare 01.09.04]
  g) numele de familie;
  h) prenumele;
  i) naţionalitatea (cetăţenia). Aceste date nu se indică în documentul de călătorie;
  j) data naşterii;
  k) numărul de identificare;
  l) sexul;
  m) locul naşterii;
  n) data eliberării;
  o) denumirea instituţiei care a eliberat paşaportul, documentul de călătorie;
  p) termenul de valabilitate a paşaportului, documentului de călătorie;
  r) datele biometrice (grupa sanguină, statura, culoarea ochilor).
[Art.2 al.(7) lit.r) în redacţia LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
(8) La solicitarea persoanelor pot fi eliberate paşapoarte (documente de călătorie) ce vor conţine date biometrice suplimentare (amprente digitale, fotografie digitală).
[Art.2 al.(8) introdus prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871, în vigoare 01.04.06, al.(8)-(11) devin (9)-(12)]
(9)Toate tipurile  de paşapoarte şi documentele de călătorie se completează în limba de stat şi în limba engleză.
(10) În toate tipurile de paşapoarte,  excepţie  făcînd  cele de serviciu şi în documentele de călătorie se înscriu copiii titularului care nu au împlinit vîrsta de 16 ani şi se plasează fotografiile acestora.
(11) Paşapoartele se eliberează pe un termen de 10 ani, iar copiilor în vîrstă de pînă la 16 ani - pe un termen de 5 ani.
[Art.2 al.(10)-(11) modificate prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
(12) Documentul de călătorie pentru refugiaţi se eliberează pe un termen de pînă la 2 ani, dar nu va depăşi termenul de valabilitate al buletinului de identitate. Documentul de călătorie pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează pe un termen de un an. 
[Art.2 al.(12) în redacţia LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.2 al.(8) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 de la 13.02.04]

Articolul 3.Buletinele de identitate. Permisul de şedere
(1) Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor de la momentul naşterii pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau  peste hotarele ei,  în conformitate cu acordurile internaţionale.
(2) Buletinul de  identitate  pentru  apatrizi se eliberează apatrizilor care domiciliază  permanent în  Republica  Moldova  pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii.
(3) Buletinul de identitate pentru refugiaţi se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat, indiferent de vîrstă, pentru întrebuinţare pe teritoriul Republicii Moldova. Denumirea buletinului de identitate pentru refugiaţi se indică în  limbile moldovenească, rusă şi engleză.
[Art.3 al.(3) introdus prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974, al.(3)-(9) devin (4)-(10), în vigoare 13.02.04]
(3 1) Buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat protecţie umanitară, indiferent de vîrstă, pentru întrebuinţare pe teritoriul Republicii Moldova. Denumirea buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară se indică în limbile moldovenească, rusă şi engleză.
[Art.3 al.(3 1) introdus prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
(4) Permisul de şedere se eliberează cetăţenilor străini care domiciliază permanent sau temporar în Republica Moldova, apatrizilor care domiciliază temporar în Republica Moldova pentru întrebuinţare  pe teritoriul republicii.
(5) Buletinele  de  identitate de orice fel şi permisele  de  şedere conţin următoarele date:
  a) numărul actului;
  b) denumirea  statului  care a eliberat buletinul de identitate  sau permisul de şedere
REPUBLICA MOLDOVA
РЕСПУБЛИKА МОЛДОВА
REPUBLIC OF MOLDOVA;
  c) denumirea instituţiei care a eliberat buletinul de identitate sau permisul de şedere;
  d) codurile şi denumirile actelor:
CA - BULETIN DE IDENTITATE
УДОСТОВЕРЕHИЕ ЛИЧHОСТИ
IDENTITY CARD;
CC - BULETIN DE IDENTITATE PENTRU APATRIZI
УДОСТОВЕРЕHИЕ ЛИЧHОСТИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАHСТВА
IDENTITY CARD FOR STATELESS PERSONS;
RI - BULETIN DE IDENTITATE PENTRU REFUGIAŢI
УДOСТOВЕРЕНИЕ ЛИЧНOСТИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
REFUGEE IDENTITY CARD;
[Art.3 al.(5), lit.d) subal. introdus prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03, în vigoare13.02.04]
IH - BULETIN DE IDENTITATE PENTRU BENEFICIARII DE PROTECŢIE UMANITARĂ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРИЕВ ГУМАНИТАРНОЙ ЗАЩИТЫ
IDENTITY CARD FOR BENEFICIARIES OF HUMANITARIAN PROTECTION;
[Art.3 al.(5), lit.d) subal. introdus prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
CE - PERMIS DE ŞEDERE
ВИД HА ЖИТЕЛЬСТВО
PERMISSION FOR RESIDANCE;
IR - PERMIS DE ŞEDERE PENTRU CETĂŢENI STRĂINI
(provizoriu)
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВO ДЛЯ ИНOСТРАННЫХ ГРАЖДАН    
(временный)
RESIDENCE PERMIT FOR FOREIGN CITIZENS (temporary);
IC - PERMIS DE ŞEDERE PENTRU APATRIZI (provizoriu)
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА    
(временный)
STATELESS PERSONS RESIDENCE PERMIT (temporary);
[Art.3 al.(5) lit.d) subal. introdus prin L447/13.11.03, MO244-247/12.12.03 de la 13.02.04]
  e) fotografia, care permite identificarea titularului;
[Art.3 al.(5) lit.e) în redacţia LP309/01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
  f) semnătura persoanlă a tituarului (reprezentantului legal);
  g) numele de familie;
  h) prenumele;
  i) naţionalitatea (cetăţenia). Aceste date nu se indică în buletinul de identitate pentru refugiaţi şi în buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară”;
[Art.3 al.(5), lit.e) modificată prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.3 al.(5), lit.i) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 de la 13.0.04]
j) data naşterii;
  k) numărul de identificare;
  l) sexul;
  m) locul naşterii;
  n) data eliberării;
  o) denumirea instituţiei care a eliberat actul;
  p) termenul de valabilitate a actului;
  r) numărul şi data eliberării autorizaţiei de domiciliere;
  s) datele biometrice (grupa sanguină, statura, culoarea ochilor);
  t) date auxiliare.
  u) date privind identitatea persoanei (în buletinele de identitate pentru refugiaţi şi pentru beneficiarii de protecţie umanitară).
[Art.3 al.(5) lit.u) modificată prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.3 al.(5) lit.u) introdus prin L4P47 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 de la 13.02.04]
(6) Buletinele de identitate se completează în limba de stat, în limbile rusă şi engleză, cu excepţia buletinului de identitate pentru refugiaţi şi buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară, care se completează numai în limba de stat.
[Art.3 al.(6) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.3 al.(6) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 de la 13.02.04]
(7) La întocmirea  buletinelor de  identitate în limba rusă, la cerinţa  persoanei  care aparţine unei minorităţi naţionale se indică patronimicul în conformitate cu normele limbii sale materne.
(8) Dacă în limba maternă a titularului buletinului de identitate se foloseşte un alt caracter decît cel latin, atunci la redarea numelui şi a prenumelui în limba moldovenească şi engleză ortografierea se face conform normelor gramaticale ale limbii moldoveneşti de transliterare a numelor străine.
[Alin. (6) şi (7) introduse prin Legea nr.960-XIII din 24.07.96]
(9) În buletinele de  identitate cu termen de valabilitate de la naştere pînă  la 10 ani  nu sînt  necesare fotografia şi semnătura personală a titularului.
(10) Buletinele de identitate se eliberează pe termen de valabilitate:
  a) de la naştere pînă la 10 ani;
  b) de la 10 pînă la 16 ani;
  c) de la 16 pînă la 25 ani;
  d) de la 25 pînă la 45 ani;
  e) de la 45 - pe viaţă.
(11) Buletinele de identitate pentru refugiaţi se eliberează pe un termen de 5 ani.
[Art.3 al.(11) introdus prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03, al.(10)-(12) devin (12)-(14), în vigoare13.02.04]
(11 1) Buletinele de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează pe termen de un an. 
[Art.6 al.(11 1) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
(12) Permisul de şedere pentru cetăţenii străini care domiciliează permanent în Republica Moldova poate fi eliberat pe un termen de pînă la 10 ani, dar nu mai mare decît termenul de valabilitate a paşaportului naţional. Pentru cetăţenii străini şi apatrizii care domiciliază temporar în Republica Moldova permisul de şedere se eliberează  pe un termen de pînă la 1 an, cu excepţia cetăţenilor străini sosiţi în Republica Moldova la studii în instituţiile de învăţămînt de stat în baza trataelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, pentru pentru care permisul de şedere se eliberează pe întreaga perioadă de studii, cu condiţia reconfirmării anuale în organele de resort a aflării acestora la studii în Republica Moldova.
[Art.3 al. (10) introdus prin LP1452 din 08.11.02, MO169/12.12.02 art.1284]
(13) Permisele de şedere se eliberează fondatorului  întreprinderii  cu investiţii străine de cel  puţin 500 mii  dolari S.U.A. şi  persoanelor  cu  funcţii  de conducere din cadrul  acestei  întreprinderi (conducătorului şi  adjuncţilor săi), sosiţi pentru un anumit timp  în Republica Moldova, pe un termen cerut  de solicitant, dar nu  mai  mare de 5 ani, în temeiul  autorizaţiei  de încadrare în cîmpul muncii.
[Art.3 al. (11)  în redacţia LP564 din 19.10.01, MO141/22.11.2001 art. 1097]
(14) În permisele de şedere pentru cetăţenii  străini care domiciliază temporar în Republica Moldova se indică suplimentar:
  a) scopul şederii;
  b) instituţia, organizaţia sau persoana gazdă;
  c) adresa;
  d) categoria şi numărul permisului de conducere;
  e) marca şi numărul de înmatriculare al automobilului.
[În redacţia Legii nr.960-XIII din 24.07.96]

Capitolul III

MODUL DE ELIBERARE ŞI DE RIDICARE
A ACTELOR DE IDENTITATE

Articolul 4.Modul de eliberare a actelor de identitate
(1) Actele de identitate se eliberează de către organele competente desemnate de Guvern, conform cererii motivate a solicitantului în  baza documentelor prevăzute de lege.
(2) Titularii  achită în mod legal costul actelor de identitate şi cheltuielile ce ţin de operaţiunile de eliberare a acestora.
(3) La perfectarea actelor de identitate organul competent este în drept să ceară date suplimentare privind titularul.
(4)Actul de identitate se înmînează personal titularului sau reprezentantului lui legal.
[Art.4 al.(5) exclus prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692, în vigoare 01.09.04]

Articolul 5.Actele de identitate nevalabile
Se consideră nevalabile actele de identitate:
  a) cu ajutorul cărora nu poate fi indentificat titularul;
  b) modificate nelegitim sau cele ce urmează a fi modificate;
  c) în care lipsesc   unele  date  reglementate  legal  sau  care  nu corespund adevărului;
  d) al căror termen de valabilitate a exprirat;
  e) ce nu corespund statutului juridic al titularului.

Articolul 6.Ridicarea actelor de identitate
(1) Actele de  identitate nevalabile sînt ridicate de către organele competente, în condiţiile legii.
(2)În cazul în care în posesia unei persoane se află mai multe acte de identitate de acelaşi fel, ele se ridică cu excepţia celui valabil.
(3) Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obţine două paşapoarte valabile ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu condiţia că datele titularului din acestea vor fi identice.
[Art.6 al.(3) introdus prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]

Capitolul IV

OBLIGAŢIUNI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Articolul 7.Obligaţiunea de a deţine buletine de identitate
Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii care domiciliază permanent în Republica Moldova sînt obligaţi să deţină de la naştere buletine de identitate, iar refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară, în termen de 10 zile de la acordarea statutului de refugiat protecţiei umanitare, sînt obligaţi să obţină buletine de identitate sau să le deţină de la naştere.
[Art.7 modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.7 modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974 de la 13.02.04]

Articolul 8.Obligaţiunile titularului de acte
Titularul de acte este obligat:
  a) să prezinte  persoanelor oficiale din organele competente,  la cerere, actul de identitate;
  b) odată cu primirea  actului de identitate nou, să-l predea pe  cel vechi;
  c) să comunice fără întîrziere organelor competente despre pierderea sau găsirea actului de identitate.

Articolul 9.Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
(1)Se consideră încălcare a prezentei legi:
  a) transmiterea  către altă persoană a paşaportului sau a altui  act de identitate ori a unei părţi a acestuia în scopul comiterii de acţiuni ilegale;
  b) sustragerea, distrugerea,  deteriorarea sau dosirea  actelor  de identitate;
  c) falsificarea, vînzarea sau întrebuinţarea actelor de  identitate false;
  d) nerespectarea regulilor sistemului de paşapoarte;
  e) comunicarea  tardivă  despre  pierderea sau  găsirea  actelor  de identitate;
  f) comunicarea de informaţii vădit false pentru a fi introduse  în actele de identitate;
  g) neprezentarea actelor de identitate la cererea  persoanelor oficiale din organele competente;
  h) eschivarea  de la controlul  actelor de identitate în  timpul trecerii frontierei;
  i) întrebuinţarea actelor de identitate nevalabile, inclusiv a celor găsite;
  j) refuzul neîntemeiat  al organelor competente de a elibera acte de identitate;
  k) faptul premeditat  ce a produs scoaterea din uz a Registrului  de stat al populaţiei;
  l) extragerea nelegală a datelor despre titularii  actelor  de identitate din banca de date.
(2) Aceste şi  alte încălcări  ale prezentei legi atrag după sine răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI     Petru LUCINSCHI

Chişinău, 9 noiembrie 1994.
Nr. 273-XIII.