Pagina principala

L E G E

cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare

nr. 138-XVI din 21.06.2007

Monitorul Oficial nr.107-111/476 din 27.07.2007


* * *

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul de reglementare şi scopul legii

(1) Domeniul de reglementare al prezentei legi este regimul juridic de organizare şi funcţionare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare.

(2) Scopul prezentei legi constă în stimularea activităţilor de inovare şi de transfer tehnologic, menite să transforme rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi inovaţiile în produse, servicii, procese noi sau perfecţionate.

Articolul 2. Cadrul normativ Organizarea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare, raporturile juridice aferente lor sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, de Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, de prezenta lege şi de alte acte normative.

Articolul 3. Noţiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: proiect de inovare şi transfer tehnologic - proiect din sfera ştiinţei şi inovării care conţine complex de măsuri, interdependente prin executori, termene şi resurse, privind soluţionarea unei probleme (atingerea unui scop unic), destinate:

a) creării şi/sau asimilării de tehnologii şi/sau de noi tipuri de produse (lucrări, servicii), care să constituie rezultatul implementării unui obiect de proprietate intelectuală (brevet de invenţie, model industrial, topografie a circuitelor integrate, know-how etc.), pentru care producătorul trebuie să deţină documentele necesare (certificat, patent etc.) sau licenţă eliberată de titularul de drept al obiectului proprietăţii intelectuale, ori care să fie elaborate pentru prima dată în Republica Moldova şi/sau să fie mai competitive, să posede parametri tehnico-economici substanţial mai buni şi să ridice nivelul tehnico-ştiinţific şi tehnologic naţional;

b) îmbunătăţirii parametrilor tehnico-economici ai tehnologiilor aplicate şi/sau ai producţiei fabricate (lucrărilor executate, serviciilor prestate), care le-ar asigura competitivitate pe piaţa mondială; cluster ştiinţifico-tehnologic - grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate şi/sau instituţiile de învăţămînt superior acreditate, alte organizaţii necomerciale, pe de o parte, şi agenţi economici, autorităţi ale administraţiei publice locale, asociaţii patronale sau asociaţii profesionale, persoane fizice, instituţii financiare, organizaţii internaţionale, investitori autohtoni sau străini, pe de altă parte, în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică, de învăţămînt şi de transfer tehnologic al rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor, valorificării lor prin activităţi economice;

elaborare tehnologică - elaborarea documentaţiei tehnologice şi de construcţie, a noi tehnologii, tipuri de produse, servicii sau perfecţionarea lor, fabricarea mostrelor de produse în baza rezultatelor cercetării ştiinţifice;

parc ştiinţifico-tehnologic - grupare de persoane juridice şi persoane fizice, constituită în baza unui contract de asociere, care include organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, alte subiecte reprezentînd domenii ale activităţii de inovare şi de transfer tehnologic, agenţi economici care valorifică rezultatele ştiinţifice şi inovaţiile prin activităţi economice;

incubator de inovare - grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între administratorul incubatorului, pe de o parte, şi rezidenţii acestui incubator, pe de alta, care valorifică rezultatele ştiinţei şi inovaţiile din unul sau din mai multe domenii tehnologico-ştiinţifice prin activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi efectuează cercetări menite să acorde suport ştiinţific activităţilor menţionate;

rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic - persoană juridică sau persoană fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, inclusiv organizaţii, instituţii şi întreprinderi din sfera ştiinţei şi a inovării, cu sediu permanent sau domiciliu în Republica Moldova, care practică, în bază de contract încheiat cu administratorul parcului, activităţi de cercetare şi/sau inovare şi de transfer tehnologic, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în parcul ştiinţifico-tehnologic;

rezident al incubatorului de inovare - persoană juridică sau persoană fizică subiect al activităţii de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu sediu permanent sau domiciliu în Republica Moldova, care practică, în bază de contract încheiat cu administratorul incubatorului, activităţi de inovare şi de transfer tehnologic, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în incubatorul de inovare, beneficiind de statutul de rezident pe parcursul unei perioade de pînă la 3 ani;

servicii de incubare - servicii şi facilitaţi comune oferite rezidenţilor în cadrul incubatorului de inovare de către administratorul acestuia sau de alţi rezidenţi ai incubatorului, inclusiv locaţiune a terenurilor, spaţiilor, utilităţilor, perfecţionare a cadrelor, asistenţă pentru dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale, consultanţă de inovare, consultanţă tehnologică, promovare a activităţilor în incubatorul de inovare.

Capitolul II CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI A INCUBATORULUI DE INOVARE

Articolul 4. Crearea parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare

(1) Parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare se creează la propunerea unui cluster ştiinţifico-tehnologic, prin Acordul de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei şi se administrează de o persoană juridică, desemnată prin concurs, a cărei activitate principală este administrare a parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare şi/sau administrare fiduciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Incubatorul de inovare poate activa ca parte componentă a parcului ştiinţifico-tehnologic sau ca structură independentă.

(3)Terenurile şi patrimoniul parcului ştiinţifico-tehnologic sau ale incubatorului de inovare se constituie din aportul de participaţie al membrilor clusterului ştiinţifico-tehnologic, conform contractului de asociere.

(4) Modificarea componenţei clusterului ştiinţifico-tehnologic în perioada de funcţionare a parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare este permisă numai cu condiţia păstrării scopului pentru care a fost constituit clusterul şi se aprobă de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (denumit în continuare Consiliu Suprem).

Articolul 5. Funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare

(1) Perioada de funcţionare a parcului ştiinţifico-tehnologic nu trebuie să depăşească 25 de ani, iar a incubatorului de inovare 15 ani.

(2) În parcul ştiinţifico-tehnologic îşi desfăşoară activitatea organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, agenţi economici, alte persoane juridice sau persoane fizice, care beneficiază de facilităţi în vederea valorificării potenţialului uman şi material, realizînd următoarele obiective:

a) valorificarea pe piaţa internă şi cea externă a realizărilor cercetării şi inovării;

b) elaborarea studiilor de piaţă şi prefezabilitatea rezultatelor cercetării;

c) atragerea de noi agenţi economici şi de investiţii în cercetare şi învăţămînt;

d) crearea a noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate, a stimulentelor pentru afluxul de specialişti cu performanţe profesionale în sfera cercetării şi dezvoltării tehnologice;

e) integrarea studenţilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor în mediul socioeconomic;

f) corelarea procesului de formare a specialiştilor în instituţiile de învăţămînt superior cu cerinţele procesului de inovare şi ale dezvoltării economiei naţionale;

g) orientarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării spre necesităţile pieţei interne şi externe, stimularea iniţiativei acestora în atragerea de noi resurse financiare;

h) stimularea agenţilor economici privaţi în vederea participării active la dezvoltarea şi valorificarea rezultatelor cercetării şi inovării, prin realizarea de noi mărfuri şi servicii;

i) dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi economic la nivel regional.

(3) Administratorul incubatorului de inovare prestează servicii de incubare, inclusiv:

a) oferă posibilitatea realizării strategiilor de inovare;

b) oferă la preţuri reduse sau gratuit servicii de locaţiune, de consultanţă, de marketing, de contabilitate, de evaluare şi promovare a obiectelor de proprietate intelectuală, servicii informaţionale şi juridice, alte servicii care facilitează activitatea rezidenţilor incubatorului de inovare;

c) atrage investiţii;

d) caută şi oferă oportunităţi de inovare, facilitînd contactul rezidenţilor cu alte persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv cu întreprinderi mici şi mijlocii.

Articolul 6. Condiţiile de eligibilitate a rezidenţilor parcului ştiinţifico-tehnologic şi a celor ai incubatorului de inovare

(1) Statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare poate fi obţinut de persoane juridice sau persoane fizice care au certificatul înregistrării de stat a proiectului de inovare şi transfer tehnologic, eliberat de Consiliul Suprem în conformitate cu art.59-61 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.

(2) Rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic practică numai activităţi de inovare şi transfer tehnologic, de prestare a serviciilor în domeniul afacerilor de inovare, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în acest parc.

(3) Rezidenţii incubatorului de inovare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să practice activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor şi să dispună de un plan de afaceri de inovare pe un termen de 2-5 ani;

b) să practice numai activităţi ce ţin de implementarea şi promovarea tehnologiilor avansate, de cercetarea şi implementarea know-how, de prestarea serviciilor în domeniul afacerilor de inovare, de producerea şi comercializarea mărfurilor (serviciilor) obţinute în urma acestor activităţi.

Articolul 7. Condiţiile de încetare a statutului de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic şi a statutului de rezident al incubatorului de inovare

(1) Statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare poate fi revocat la iniţiativa:

a) rezidentului;

b) administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare;

c) clusterului ştiinţifico-tehnologic, în cazul încetării contractului de asociere încheiat cu un rezident.

(2) Statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare poate fi revocat dacă rezidentul:

a) nu execută condiţiile contractului încheiat cu administratorul;

b) încălcă legislaţia sau cerinţele stabilite de administrator în limitele competenţei sale;

c) a prezentat administratorului documente cu date falsificate;

d) desfăşoară activitate de întreprinzător fără autorizaţie.

(3) Statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de renovare se revocă după expirarea a 3 luni de la data primirii înştiinţării despre comiterea încălcărilor enumerate la alin.(2).

(4) Rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi cei ai incubatorului de inovare pot contesta în instanţă judecătorească economică, în modul stabilit de legislaţie, acţiunile administratorului, inclusiv cele de suspendare a activităţii, precum şi de revocare a statutului de rezident.

Capitolul III CONDIŢIILE FINANCIARE ŞI MATERIALE DE ACTIVITATE ALE PARCULUI #350;TIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI ALE INCUBATORULUI DE INOVARE

Articolul 8. Condiţiile financiare de activitate ale parcului ştiinţifico-tehnologic şi ale incubatorului de inovare

(1) Mijloacele financiare destinate activităţilor din cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic şi al incubatorului de inovare provin din surse financiare private şi publice.

(2) Cheltuielile legate de activităţile parcului ştiinţifico-tehnologic şi ale incubatorului de inovare pot include mijloace financiare destinate amenajării şi/sau reabilitării spaţiilor şi infrastructurii.

(3) Consiliul Suprem verifică anual, în conformitate cu legislaţia în vigoare, corectitudinea utilizării mijloacelor financiare publice de către rezidenţii şi administratorul parcului ştiinţifico-tehnologic sau de cei ai incubatorului de inovare.

Articolul 9. Condiţiile materiale de activitate ale parcului ştiinţifico-tehnologic şi ale incubatorului de inovare

(1) Terenurile şi/sau patrimoniul parcului ştiinţifico-tehnologic şi cele ale incubatorului de inovare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să includă amplasamente şi condiţii de locaţie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi, respectiv, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea incubatorului de inovare;

b) să includă dotările necesare activităţii în domeniul vizat.

(2) Terenurile şi/sau patrimoniul parcului ştiinţifico-tehnologic şi cele ale incubatorului de inovare trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să fie libere de orice sarcină;

b) să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluţionare în instanţă judecătorească.

(3) Mărfurile şi serviciile importate, destinate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare pot fi folosite numai în domeniile de activitate prevăzute de proiectele de inovare şi transfer tehnologic, aprobate de Consiliul Suprem.

Capitolul IV SELECTAREA ADMINISTRATORULUI PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC SAU AL INCUBATORULUI DE INOVARE

Articolul 10. Organizarea selectării Clusterul ştiinţifico-tehnologic organizează selectarea administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare, responsabil de aspectele operaţionale şi de administrarea parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare, conform procedurii aprobate de Consiliul Suprem.

Articolul 11. Criteriile de selectare Selectarea administratorului se efectuează după următoarele criterii:

a) să fie rezident al Republicii Moldova;

b) să nu se afle în stare de faliment ori de lichidare;

c) să posede personal calificat, cu experienţă în managementul afacerilor;

d) să prezinte un plan de dezvoltare a parcului ştiinţifico-tehnologic sau un plan de dezvoltare a incubatorului de inovare.

Articolul 12. Actele prezentate la concursul de selectare La cererea de participare la concursul de selectare a administratorului, solicitantul statutului de administrator al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare trebuie să anexeze:

a) declaraţie privind intenţia sa de a administra parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare şi de a oferi asistenţă rezidenţilor;

b) actul de constituire şi/sau statutul său;

c) informaţie despre numărul mediu scriptic de personal din anul anterior;

d) descrierea infrastructurii (sedii, încăperi şi alte imobile, echipamente de birou, calculatoare) necesare serviciilor, asigurarea publicităţii locale a programului în perioada de iniţiere a activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare;

e) certificat care confirmă lipsa de restanţe la bugetul public naţional.

Capitolul V DELIMITAREA COMPETENŢELOR PRIVIND ACTIVITATEA PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI A INCUBATORULUI DE INOVARE

Articolul 13. Atribuţiile Consiliului Suprem

(1) Consiliul Suprem are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea incubatorului de inovare;

b) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al parcului ştiinţifico-tehnologic şi Regulamentul privind procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al incubatorului de inovare;

c) aprobă proiecte de inovare şi transfer tehnologic care urmează a fi realizate de rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice sau de rezidenţii incubatoarelor de inovare.

(2) Dacă, în urma monitorizării şi evaluării, se constată încălcarea prevederilor art.6, Consiliul Suprem, inclusiv la propunerea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (denumită în continuare Agenţie), va înainta Guvernului propunere de sistare a activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare, după ce, cu 60 de zile înainte, a înştiinţat în scris administratorul despre intenţia înaintării propunerii de sistare.

Articolul 14. Atribuţiile Agenţiei Agenţia are următoarele atribuţii:

a) monitorizează şi evaluează activităţile parcurilor ştiinţifico-tehnologice, ale incubatoarelor de inovare, susţine dezvoltarea acestora prin implementarea de politici şi strategii de inovare şi de transfer tehnologic;

b) acumulează proiectele de inovare şi transfer tehnologic, le prezintă spre aprobare Consiliului Suprem, le înscrie în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării şi publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova informaţii privind înregistrarea acestor proiecte;

c) colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale şi cu experţi independenţi, cu organizaţii internaţionale din domeniul inovării pentru sprijinirea activităţilor şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare.

Articolul 15. Atribuţiile clusterului ştiinţifico-tehnologic Clusterul ştiinţifico-tehnologic are următoarele atribuţii:

a) elaborează programe privind funcţionarea şi dezvoltarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare atît în direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, cît şi în alte direcţii ale acestei sfere;

b) facilitează atragerea de noi rezidenţi, inclusiv la propunerea Agenţiei şi a administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare.

Articolul 16. Atribuţiile administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic şi ale administratorului incubatorului de inovare Administratorul parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare are următoarele atribuţii:

a) răspunde de administrarea parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare;

b) încheie contracte de prestare a serviciilor cu rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau ai incubatorului de inovare;

c) angajează prin concurs personalul pentru prestarea de servicii rezidenţilor parcului ştiinţifico-tehnologic sau ai incubatorului de inovare;

d) asigură integritatea patrimoniului parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare;

e) desfăşoară activităţi de atragere a investiţiilor pentru dezvoltarea parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare;

f) stabileşte şi menţine relaţii cu reţele internaţionale de parcuri ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare;

g) creează, întreţine şi actualizează baza de date pe profilul activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare;

h) valorifică facilităţile legale în beneficiul rezidenţilor parcului ştiinţifico-tehnologic sau ai incubatorului de inovare;

i) reprezintă parcul sau incubatorul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

Capitolul VI SUPORTUL ŞI STIMULAREA ACTIVITĂŢII PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI A INCUBATORULUI DE INOVARE

Articolul 17. Stimularea activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare

(1) Rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi cei ai incubatorului de inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de:

a) facilităţi fiscale şi vamale;

b) finanţări, obţinute prin concurs în cadrul programelor de stat şi al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, acordate inclusiv pentru crearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare;

c) investiţii şi dotări cu echipamente de la persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat şi din asistenţă financiară externă;

d) donaţii, sponsorizări şi investiţii;

e) condiţii avantajoase de locaţiune, folosire a infrastructurii şi a comunicaţiilor, inclusiv prin eşalonare a plăţilor;

f) scutiri sau reduceri de tarife.

(2) Rezidenţii incubatorului de inovare beneficiază de servicii de incubare.

Articolul 18. Facilităţi pentru personalul parcului ştiinţifico-tehnologic şi cel al incubatorului de inovare

(1) Cadrele ştiinţifico-didactice, cercetătorii ştiinţifici, doctoranzii, studenţii şi inventatorii beneficiază de prioritate la angajare în activităţile parcului ştiinţifico-tehnologic sau ale incubatorului de inovare.

(2) Activităţile efectuate de doctoranzi şi studenţi în cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare pot fi echivalate cu activităţile de practică în producţie sau în laborator de specialitate, în conformitate cu programul de studiu.

(3) Personalul din sfera ştiinţei şi inovării angajat de administrator şi de rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau de administrator şi de rezidenţii incubatorului de inovare (cu excepţia personalului auxiliar) beneficiază de aceleaşi facilităţi ca şi personalul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic al organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării şi al instituţiilor de învăţămînt superior de stat.

Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE

Articolul 19. Guvernul, în termen de 3 luni: va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege; va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chişinău, 21 iunie 2007.

Nr.138-XVI.

__________

Legile Republicii Moldova

138/21.06.2007 Lege cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare //Monitorul Oficial 107-111/476, 27.07.2007