Pagina principala

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012

 

nr. 27  din  22.01.2009

 

Monitorul Oficial nr.19-21/79 din 03.02.2009

 

* * *

În temeiul art.68 alin.(1) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (se anexează).

  PRIM-MINISTRU
Zinaida GRECEANÎI

Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru, ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon,
Viceprim-ministru Victor Stepaniuc,
Ministrul finanţelor Mariana Durleşteanu,
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare Anatolie Gorodenco,
Ministrul educaţiei şi tineretului Larisa Şavga,
Ministrul sănătăţii Larisa Catrinic

Chişinău, 22 ianuarie 2009.

  Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.27 din 22 ianuarie 2008  

ACORDUL DE PARTENERIAT
între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012
Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, denumite în continuare “Părţi”, bazîndu-se pe prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004,
recunoscînd ştiinţa drept prioritate strategică naţională,
identificînd ştiinţa ca forţă motrice a dezvoltării durabile a ţării,
menţionînd că susţinerea financiară a sferei de cercetare-dezvoltare, stimularea procesului inovaţional şi de transfer tehnologic reprezintă o condiţie determinantă în rezolvarea problemelor stringente ale ţării,
referindu-se la scopul şi sarcinile politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării, care presupun crearea condiţiilor favorabile pentru activităţile de cercetare, inovare şi transfer tehnologic şi asigurarea unui nivel înalt al elaborărilor ştiinţifice, stimularea şi valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic, menţinerea rangului înalt al ştiinţei în ierarhia valorilor sociale şi de stat, promovarea prestigiului muncii ştiinţifice în societate,
conştientizînd necesitatea concentrării resurselor tehnico-ştiinţifice, financiare şi intelectuale asupra direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, soluţionării celor mai urgente şi importante probleme,
considerînd avantajele colaborării şi parteneriatului între Academia de Ştiinţe a Moldovei, autorităţile publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de învăţămînt superior, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, democratizării administrării acestei sfere,
au convenit asupra celor ce urmează.

 

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Guvernul, în conformitate cu art.68 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, încheie prezentul Acord de parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – Acord), prin care îi deleagă acesteia competenţele sale privind realizarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 2. Părţile recunosc şi acceptă pe deplin faptul că sînt parteneri la negocierea Acordului şi se angajează să respecte cu stricteţe prevederile acestuia. În caz de încălcare a prevederilor prezentului Acord, fiecare dintre Părţi este în drept să solicite, în termen de 10 zile lucrătoare, convocarea Grupului de lucru comun pentru negocieri în vederea soluţionării situaţiilor de conflict.

Articolul 3. Obiectul de reglementare al Acordului îl constituie raporturile juridice dintre Părţi în procesul de promovare şi realizare a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.  

Capitolul II OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII SFEREI ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII.  DIRECŢIILE STRATEGICE ALE ACTIVITĂŢII DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Articolul 4. Academia de Ştiinţe a Moldovei va canaliza activitatea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării spre realizarea obiectivelor principale din cadrul Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.160-XVI din 21 iulie 2005:
a) edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene;
b) valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă;
c) biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii;
d) biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară;
e) nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi;
f) eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Articolul 5. În scopul sincronizării duratei de acţiune a direcţiilor strategice pentru anii 2006-2010 cu Programul Cadru 7, document al Uniunii Europene pentru finanţarea cercetării şi dezvoltării pe perioada 2007-2013, adoptat prin Decizia nr.1982/206 EC a Parlamentului European şi Consiliului European, publicată în Official Journal al UE din 30 decembrie 2006, Academia de Ştiinţe a Moldovei va interveni pe lîngă Guvern cu propunerea de a prelungi durata de acţiune a direcţiilor strategice pînă în anul 2013.

Articolul 6. Comunitatea ştiinţifică, în persoana Academiei de Ştiinţe a Moldovei, după expirarea duratei de acţiune a direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010, va identifica, în mod transparent, prin consultarea opiniilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, noile direcţii strategice pentru anii 2014-2018, înaintîndu-le spre aprobare Guvernului şi Parlamentului.

Articolul 7. Părţile, în scopul realizării direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, vor continua analiza eficienţei activităţii ştiinţifice şi de valorificare a rezultatelor cercetării, optimizarea infrastructurii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi vor canaliza resursele umane, materiale şi financiare spre realizarea obiectivelor principale, care prezintă un potenţial de salt pentru dezvoltarea ştiinţei şi economiei naţionale.

Articolul 8. În scopul dezvoltării în continuare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării Academia de Ştiinţe a Moldovei în limitele finanţării stabilite pentru sectorul “Ştiinţă şi inovare”:
a) va crea:
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, în componenţa căruia va fi inclus şi Centrul de Cercetări Demografice;
Centrul Ştiinţifico-Practic de Sanocreatologie în cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie;
Parcul ştiinţifico-tehnologic în domeniul nanotehnologiilor şi microelectronicii;
Parcul ştiinţifico-tehnologic “IntAgro”;
Parcul ştiinţifico-tehnologic în domeniul tehnologiei informaţionale;
b) va demara construcţia:
campusului universitar, inclusiv prin reconstrucţia blocului fostului Centru de Metrologie şi Automatizare a Cercetărilor Ştiinţifice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
blocurilor de locuit pentru tinerii cercetători ştiinţifici prin metoda ipotecară;
blocului Centrului de Tehnologii Ionizante, în comun cu Agenţia Internaţională de Energie Atomică;
Oranjeriei Grădinii Botanice.

Articolul 9. Academia de Ştiinţe a Moldovei, în legătură cu cea de-a 650-ea aniversare de la crearea Statului Moldovenesc, va organiza editarea volumului special “Republica Moldova” în cadrul Enciclopediei Moldovei şi va asigura editarea “Istoriei Moldovei” în 5 volume.

Articolul 10. În scopul realizării direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, specificate în punctul 4 al prezentului Acord, Părţile vor contribui la:
a) promovarea şi concentrarea potenţialului intelectual spre soluţionarea obiectivelor din cadrul direcţiilor strategice;
b) optimizarea şi consolidarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
c) pregătirea şi formarea continuă a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare;
d) concentrarea resurselor financiare asupra direcţiilor strategice şi atingerea nivelului de asigurare financiară şi materială, adecvat semnificaţiei şi caracterului problemelor ce urmează a fi soluţionate;
e) perfecţionarea sistemului de finanţare şi cofinanţare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării în bază de concurs;
f) dezvoltarea activităţii de antreprenoriat şi stimularea creării întreprinderilor mici şi mijlocii în sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
g) atragerea investiţiilor directe în sfera ştiinţei şi inovării;
h) sporirea nivelului şi eficienţei investigaţiilor ştiinţifice;
i) extinderea transferului de tehnologii ce asigură dezvoltarea durabilă a economiei, obţinerea unor produse şi servicii competitive;
j) extinderea relaţiilor ştiinţifice de colaborare.

Articolul 11. În scopul pregătirii şi perfecţionării cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, Academia de Ştiinţe asigură instruirea continuă prin crearea şi funcţionarea Clusterului educaţional-ştiinţific “UnivER SCIENCE: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, întreprinderile, instituţiile auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării.
Activitatea Clusterului educaţional-ştiinţific se reglementează printr-un regulament special, aprobat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.  

Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR ÎN PROMOVAREA ŞI REALIZAREA POLITICII DE STAT ÎN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Articolul 12. Părţile elaborează şi promovează în comun politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, asigurînd baza ei normativă, instituţional-organizatorică şi social-economică, contribuind prin măsuri şi mijloace la stimularea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării; elaborează programele de stat din sfera ştiinţei şi inovării, în funcţie de direcţiile strategice ale activităţii în această sferă; stabilesc, în corespundere cu prevederile Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (în continuare – CCTM), cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării din bugetul de stat pentru anul viitor la etapa elaborării şi aprobării CCTM.

Articolul 13. Guvernul:
a) organizează elaborarea proiectelor de acte legislative privind sfera ştiinţei şi inovării şi înaintarea acestora spre examinare Parlamentului;
b) elaborează, anual, în conformitate cu prevederile alin.(4) art.125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, propuneri privind cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării, asigurînd sporirea permanentă a volumului de finanţare, şi le înaintează Parlamentului;
c) creează mecanisme economice de stimulare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării şi de utilizare a rezultatelor acestei activităţi;
e) susţine crearea, dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, inclusiv a infrastructurii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
d) încheie acorduri interguvernamentale de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării;
f) acordă premii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 14. Academia de Ştiinţe a Moldovei, în virtutea calităţii de unică instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare, cel mai înalt for ştiinţific al ţării şi consultant ştiinţific al autorităţilor publice ale Republicii Moldova, beneficiază de drepturi şi îşi asumă următoarele obligaţiuni principale:
a) elaborează şi promovează strategia de dezvoltare a sferei ştiinţei şi inovării, realizează politica de stat şi desfăşoară activităţi conceptuale în sfera ştiinţei şi inovării;
b) elaborează pronosticuri privind dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării;
c) promovează politica de menţinere, amplasare raţională şi dezvoltare a potenţialului intelectual, a patrimoniului şi infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
d) identifică şi ajustează direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării la necesităţile socioeconomice ale ţării;
e) distribuie alocaţiile bugetare, conform direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării;
f) organizează elaborarea programelor de stat, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi a proiectelor de cercetare, programelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale, precum şi a mecanismelor de realizare a acestora;
g) elaborează mecanisme de monitorizare şi de stimulare a implementării rezultatelor ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării;
h) organizează concursuri de programe şi proiecte în sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat;
i) asigură finanţarea editării revistelor şi lucrărilor ştiinţifice;
j) asigură finanţarea bibliotecilor ştiinţifice din subordine şi a celor care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat;
k) promovează activitatea de inovare şi transfer tehnologic;
l) contribuie la implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a inovaţiilor;
m) organizează crearea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare şi contribuie la funcţionarea eficientă a acestora;
n) promovează valorile naţionale şi universale în sfera ştiinţei şi culturii;
o) organizează funcţionarea şi coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării din componenţa Academiei de Ştiinţe şi, după caz, a subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării, neîncadrate în structura ei, dar care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat;
p) efectuează, la solicitare, coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării, care nu fac parte din componenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi nu beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat;
q) oferă consultanţă autorităţilor publice, expertizează şi avizează proiecte de legi şi alte acte normative privind politica în sfera ştiinţei, privind viaţa economică, socială, culturală şi alte domenii de dezvoltare a ţării;
r) practică instruirea continuă a cadrelor ştiinţifice prin intermediul studiilor liceale, universitare, postuniversitare şi de formare continuă, susţinerea şi promovarea şcolilor ştiinţifice;
s) în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va negocia cu Comisia Europeană condiţiile asocierii Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică;
ş) în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului, în termen de pînă la 1 iulie 2009, va elabora metodologia (indicatorii calitativi de performanţă) de evaluare a impactului social şi economic al investiţiilor bugetare direcţionate sferei ştiinţei şi inovării asupra dezvoltării economiei naţionale;
t) încheie acorduri de cooperare tehnico-ştiinţifice cu instituţii similare şi organizaţii ştiinţifice internaţionale.

Articolul 15. Părţile au convenit referitor la:
a) procedura de numire a directorilor şi vicedirectorilor pentru ştiinţă ai organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării – membri de profil ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei – de către fondator, prin consultarea cu Academia de Ştiinţe a Moldovei;
b) necesitatea optimizării infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării şi structurii organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.  

Capitolul IV RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

Articolul 16. Guvernul este responsabil de:
a) introducerea în proiectul Legii bugetului a cuantumului finanţării ascendente a sferei ştiinţei şi inovării, conform alin.(4) art.125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare;
b) alocarea integrală a mijloacelor financiare din bugetul de stat, prevăzute în Protocolul anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării (tabelele nr.1-5 din anexa nr.1 la prezentul Acord);
c) asigurarea executării de către autorităţile publice centrale şi alte autorităţi publice a scutirilor legale, prevăzute în lista granturilor destinate finanţării sferei ştiinţei şi inovării, ce urmează să fie scutite integral de impozite şi taxe (tabelul nr.8 din anexa nr.1), precum şi de aprobarea listei organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi instituţiilor de învăţămînt, ale căror terenuri agricole vor fi folosite în scopuri ştiinţifice şi instructive (tabelul nr.9 din anexa nr.1);
d) asigurarea executării de către autorităţile publice centrale şi alte autorităţi publice a scutirilor prevăzute în lista rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi ai incubatoarelor de inovare, scutiţi de taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală la mărfurile şi serviciile importate, precum şi de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova, conform prevederilor lit.a) alin.(1) art.17 al Legii nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare şi alin.91 art.103 al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 17. Guvernul va acorda susţinere Academiei de Ştiinţe a Moldovei în crearea condiţiilor de trai ale tinerilor cercetători prin construcţia unui bloc locativ prin metoda ipotecară, în scopul atragerii acestora în ştiinţă şi stopării exodului savanţilor din ţară, contribuţia părţilor urmînd a fi identificată ulterior la momentul realizării proiectului.

Articolul 18. Academia de Ştiinţe a Moldovei este responsabilă de:
a) administrarea eficientă a sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova;
b) concentrarea resurselor în vederea soluţionării problemelor ce au impact asupra creşterii economice şi reducerii sărăciei;
c) repartizarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru sfera ştiinţei şi inovării pentru pregătirea cadrelor prin Clusterul educaţional-ştiinţific “UnivER SCIENCE”: Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
d) utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în strictă conformitate cu structura finanţării sferei ştiinţei şi inovării, stabilită de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi de alte acte normative;
e) monitorizarea executării programelor de stat, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi a proiectelor de cercetare, prevăzute în tabelele nr.3-5 ale anexei nr.1 la prezentul Acord;
f) prezentarea anuală a raportului financiar generalizat privind utilizarea alocaţiilor bugetare şi a raportului privind realizarea activităţilor de cercetare şi inovare Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Guvernului, în modul stabilit, pînă la data de 20 februarie a anului ce urmează.  

Capitolul V ASIGURAREA FINANCIARĂ A SFEREI ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Articolul 19. Părţile stabilesc că pentru finanţarea ascendentă a sferei ştiinţei şi inovării în următorii ani vor fi necesare alocaţii bugetare în cuantum de cel puţin:
0,80% din produsul intern brut în anul 2009;
0,90% din produsul intern brut în anul 2010;
1,0% din produsul intern brut în anul 2011;
1,0% din produsul intern brut în anul 2012.

Articolul 20. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate:
a) membrii instituţionali ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei – organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării acreditate se finanţează integral de la bugetul de stat, în conformitate cu art.33 lit.a), alin.(5) art.100 şi lit.c) alin.(5) art.125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare;
b) membrii de profil ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei beneficiază de finanţare de la bugetul de stat prin concurs: integrală – pentru cercetări fundamentale şi parţiale – pentru cercetări aplicative de la bugetul de stat în volum de 80% din costul programului/proiectului, acordîndu-se prioritate proiectelor cu o pondere mai mare de cofinanţare din mijloacele speciale şi din alte surse, în conformitate cu art.34 şi lit.b) alin.(5) art.100 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare;
c) membrii afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei beneficiază de finanţare de la bugetul de stat prin concurs, în proporţie de pînă la 40% din costul proiectului, în conformitate cu art.35 şi lit.c) alin.(5) art.100 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare.

Articolul 21. Alocaţiile anuale din bugetul de stat pentru membrii instituţionali ai Academiei de Ştiinţe, executori secundari de buget, se efectuează în volumele prevăzute în tabelul nr.1 din anexa nr.1 la prezentul Acord, prin intermediul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, executor primar de buget.

Articolul 22. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat, sînt obligate să asigure din bugetul propriu (indiferent de sursa finanţării):
a) cel puţin 20% pentru achiziţionarea de echipament ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de stagiere, instruire, cooperare tehnico-ştiinţifică, participare la simpozioane, expoziţii şi de detaşare a personalului pentru schimb de experienţă în scopuri ştiinţifice;
b) finanţarea editării unei reviste ştiinţifice.

Articolul 23. Părţile au convenit asupra modului:
de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării, expus în Regulamentul privind finanţarea activităţilor din sfera ştiinţei şi inovării (anexa nr.2);
de organizare şi desfăşurare a concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor, expus în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (anexa nr.3);
de organizare şi efectuare a expertizei programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor, expus în Regulamentul privind organizarea şi efectuarea expertizei programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (anexa nr.4);
de înregistrare şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, expus în Regulamentul cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică (anexa nr.5).
Anexele 2-5 sînt părţi integrante ale prezentului Acord.

Articolul 24. În baza volumului mijloacelor bugetare alocate, prevăzute de prezentul Acord, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei elaborează Planul de admitere şi finanţare a învăţămîntului prin studii liceale şi universitare, coordonat cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, postuniversitare, precum şi de formare continuă (tabelele nr.6-7 din anexa nr.1 la prezentul Acord).  

Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE

Articolul 25. Coordonarea activităţii de implementare, monitorizare a executării, modificare şi completare a prezentului Acord se va efectua de către Grupul de lucru comun al Părţilor.

Articolul 26. Grupul de lucru va propune Părţilor modificări şi completări la prezentul Acord, perfectate în modul stabilit, pentru includerea în Protocolul anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare, alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării (anexa nr.1), inclusiv în tabelele nr.1-9 din anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Acord.

Articolul 27. Modificările şi completările la prezentul Acord, inclusiv la anexe, pot fi operate la propunerea Grupului de lucru, cel mult o dată în trimestru.

Articolul 28. După coordonarea, semnarea, aprobarea de către Părţi şi publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, prezentul Acord va intra în vigoare în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţie.  

PENTRU GUVERN

PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI

PENTRU ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI PREŞEDINTE, ACADEMICIAN Gheorghe DUCA